Vol 6, No 1 (2016)

Takdim

Dergimizin 2016 yılındaki ilk sayısını sizlerle paylaşıyor olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayımızda, siz değerli araştırmacıların katkıları ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Yabancı diller Eğitimi, Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları alanlarından üretilmiş olan toplam 11 makale ve 1 kitap tanıtımı yer almaktadır.

Bu sayımızın ilk makalesi, Gökmen Arslan ve Murat Balkıs tarafından hazırlanan “Ergenlerde Duygusal İstismar, Problem Davranışlar, Öz-Yeterlik ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki” adlı çalışmadır. Bu çalışmada ergenlikte anne-babadan algılanan duygusal istismar ile problem davranışlar arasındaki ilişkide öz-yeterlik ve psikolojik sağlamlığın aracı rolü incelemiştir. İkinci makale; Yeliz Kaya, Rafet Günay ve Hasan Aydın tarafından hazırlanan “Okul Öncesi Eğitimde Drama Yöntemi ile İşlenen Değerler Eğitimi Derslerinin Farkındalık Düzeyi Üzerindeki Etkisi” adlı çalışmadır. Bu çalışmada değerler eğitiminde drama yönteminin öğrencilerin değerlere ilişkin farkındalıklarını arttırmadaki etkisini saptamak amaçlanmıştır. Üçüncü makale; Hasan Özgür tarafından hazırlanan “Facebook Sosyal Ağına Entegre E-Portfolyo Yazılımının Akademik Başarı ve Öğretim Sürecinde Kullanımına Yönelik Tutuma Etkisi” adlı çalışmadır. Bu çalışmanın amacı Facebook sosyal ağ sitesine entegre edilen e-portfolyo yazılımının öğrenenlerin akademik başarıları ve e-portfolyo sürecine yönelik tutumları üzerindeki etkisini incelemektir. Dördüncü makale; Uğur Doğan ve Yahya Karakuş tarafından hazırlanan “Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımının Yordayıcısı Olarak Yalnızlık” adlı çalışmadır. Bu çalışmada lise öğrencilerinin sosyal ilişkilerde, aile ilişkilerinde ve duygusal ilişkilerindeki yalnızlıklarının sosyal ağ sitelerini kullanımını yordayıp yordamadığını tespit etmek amaçlanmıştır Beşinci makale; Nihan Arslan ve Ahmet Akın tarafından hazırlanan “Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışmanın Lise Öğrencilerinin Akran Zorbalığına Etkisi” adlı çalışmadır. Bu çalışmada, çözüm odaklı kısa süreli grupla psikolojik danışmanın akran zorbalığı üzerindeki etkisini incelenmiştir. Altıncı makale; Birkan Kargı tarafından hazırlanan “Yabancı Dil Ögretiminde Üretim Amaçlı Oyunlar Bağlamında ‘Edebi’ ve ‘Soruna Dayalı’ Rol Oyunlar” adlı çalışmadır. Bu çalışmada yabancı dil öğretiminde oyun bağlamında ‘ iletişim işlevli soruna dayalı rol oyunları’ ve ‘edebi rol oyunları’ ögelerini ve aralarındaki ilişkileri analitik bir tutumla ortaya koymak ve sorunun çözümüne ışık tutmak amaçlanmıştır. Yedinci makale; Meryem Özdemir ve Mücahit Dilekmen tarafından hazırlanan “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi” adlı çalışmadır. Bu çalışmada eğitim fakültesi öğrencilerinin duygusal zekâ ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi, duygusal zekânın yaşam doyumunu yordama durumu ve duygusal zekâ ile yaşam doyumlarının bölüm ve sınıf düzeyi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Sekizinci makale; Duygu Gür Erdoğan ve Zeki Arsal tarafından hazırlanan “The Development of Lifelong Learning Trends Scale” adlı çalışmadır. Bu çalışmada yaşam boyu öğrenme eğilimini ölçmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Dokuzuncu makale; Aslıhan Babur, Aydın Kiper, Barış Çukurbaşı, Ebru Albayrak Özer, İsmail Tonbuloğlu, Şirin Küçük, Eda Demirhan, Özlem Canan Güngören, Mübin Kıyıcı ve Mehmet Barış Horzum tarafından hazırlanan “2009-2013 Yılları Arasında Uzaktan Eğitim Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Yöntemsel Açıdan İncelenmesi” adlı çalışmadır. Bu çalışmada uzaktan eğitimle ilgili 8 derginin son beş yılda yayınlanan makaleleri yöntem kısmı bakımından incelenmiştir. Onuncu makale; Necla Ekinci ve Damla Kaya tarafından hazırlanan “Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının İncelenmesi: İletişim, Yaratıcılık ve Estetik” adlı çalışmadır. Bu çalışmada, okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının özel alan yeterliklerinden iletişim ile yaratıcılık ve estetik alanlarındaki yeterliklere sahip olma düzeylerini öğrencilerin kendi algılarına dayalı olarak belirlemek amaçlanmıştır. On birinci makale; Hilmi Süngü tarafından hazırlanan “Middle School Students’ Devotion to Democratic Values” adlı çalışmadır. Bu çalışma 8. Sınıfa devam etmekte olan Türk öğrencilerin demokratik değerlere bağlılık düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Bu sayımızın kitap tanıtımı bölümünde John Huges ‘in “ETpedia: 1,000 ideas for English language teachers” adlı eseri, İsmail Yaman tarafından tanıtılmıştır.

Dergimizin bu sayısına makalelerini gönderen araştırmacılarımıza, bu makalelerin incelenme sürecinde titizlikle yer alan hakemlerimize, derginin niteliğinin her geçen gün artmasında katkısı bulunan yayın kurulu ekibimize ve derginin yayına hazır hale gelmesinde rol alan teknik işleri yürüten arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nin (SUJE) sonraki sayılarında akademik dünyaya sağlayacağı katkının artarak devam etmesini diliyor, bir sonraki sayımızda tekrar buluşmayı temenni ediyorum. 

 

Doç. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM

Editör

Table of Contents

Articles

Dergi Jenerik PDF (Türkçe)
.. ..
Ergenlerde Duygusal İstismar, Problem Davranışlar, Öz-Yeterlik ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki PDF (Türkçe)
Gökmen ARSLAN, Murat BALKIS
Okul Öncesi Eğitimde Drama Yöntemi ile İşlenen Değerler Eğitimi Derslerinin Farkındalık Düzeyi Üzerindeki Etkisi PDF (Türkçe)
Yeliz KAYA, Rafet GÜNAY, Hasan AYDIN
Facebook Sosyal Ağına Entegre E-Portfolyo Yazılımının Akademik Başarı ve Öğretim Sürecinde Kullanımına Yönelik Tutuma Etkisi PDF (Türkçe)
Hasan ÖZGÜR
Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitleri Kullanımının Yordayıcısı Olarak Yalnızlık PDF (Türkçe)
Uğur DOĞAN, Yahya KARAKAŞ
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışmanın Lise Öğrencilerinin Akran Zorbalığına Etkisi PDF
Nihan ARSLAN, Ahmet AKIN
Yabancı Dil Ögretiminde Üretim Amaçlı Oyunlar Bağlamında ‘Edebi’ Ve ‘Soruna Dayalı’ Rol Oyunlar PDF (Türkçe)
Birkan KARGI
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi PDF (Türkçe)
Meryem ÖZDEMİR, Mücahit DİLEKMEN
The Development of Lifelong Learning Trends Scale (LLLTS) PDF
Duygu GÜR ERDOĞAN, Zeki ARSAL
2009-2013 Yılları Arasında Uzaktan Eğitim Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Yöntemsel Açıdan İncelenmesi PDF (Türkçe)
Aslıhan BABUR, Aydın KİPER, Barış ÇUKURBAŞI, Ebru ALBAYRAK ÖZER, İsmail TONBULOĞLU, Şirin KÜÇÜK, Eda DEMİRHAN, Özlem CANAN GÜNGÖREN, Mübin KIYICI, Mehmet Barış HORZUM
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının İncelenmesi: İletişim, Yaratıcılık ve Estetik PDF (Türkçe)
Necla EKİNCİ, Damla KAYA
Middle School Students’ Devotion to Democratic Values PDF
Hilmi SÜNGÜ
Book Review on "ETpedia: 1,000 ideas for English language teachers" PDF
İsmail YAMAN


Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455