Vol 5, No 3 (2015)

Takdim

Dergimizin 2015 yılı son sayısı ile karşınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu sayımızda 12 makale ve 2 kitap tanıtım yazısı yer almaktadır. Bu makalelerden ilki; Ebru Özden ve Mehmet Ali Hamedoğlu tarafından hazırlanan “Yönetim Kuramları Bakımından Günümüz Okul Yöneticilerinin Yönetim Anlayışları“ adlı çalışmadır. Bu çalışmada okul müdürlerinin yönetim teorileri bakımından hangi kuşak alışkanlıklarını daha çok yansıttıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. İkinci makale Enes Işıkgöz tarafından hazırlanan “Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının Temel İlkelerine İlişkin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri” adlı çalışmadır. Bu çalışmada beden eğitimi öğretmenlerinin, ortaokul beden eğitimi ve spor dersi programının temel ilkelerine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Üçüncü makale Eyüp Çelik tarafından hazırlanan “Psychometric Properties of Brief Sensation Seeking Scale (BSSS-4) in a Sample of Turkish Adolescents” adlı çalışmadır. Bu çalışmada “Kısa Heyecan Arayışı Ölçeği”nin Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri incelenmiştir. Dördüncü makale Belgin Bal İncebacak ve Zafer Tangülü tarafından hazırlanan Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmenim “İyi Ki Var” adlı çalışmadır. Bu çalışmada; bilim, teknoloji ve toplum öğrenme alanına ait “iyi ki var” ünitesinde yer alan teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikler belirlenmeye çalışılmıştır. Beşinci makale, Serhat Arslan ve Yücel Gelişli tarafından hazırlanan “Algılanan Öz-Düzenleme Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”dır. Bu bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Altıncı makale, Enis Harun Başer ve Emin Kılınç tarafından hazırlanan “Küresel Sosyal Sorumluluk Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”dır. Bu çalışma da öğretmenlerin küresel sorumluluk düzeylerini ölçmeye yönelik geliştirilen bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Yedinci makale Erhan Çapoğlu ve Alpaslan Okur tarafından hazırlanan “Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerde Yer Alan Değerler” adlı çalışmadır. Bu çalışmada, ortaokullarda okutulan 8. Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan şiir metinlerinin hangi değerlere sahip oldukları belirlenmeye çalışılmıştır. Sekizinci makale, Murat Ateş, Arif Çerçi ve Serdar Derman tarafından hazırlanan “Eğitim Bilişim Ağında Yer Alan Türkçe Dersi Videoları Üzerine Bir İnceleme” adlı çalışmadır. Bu çalışmada, Eğitim Bilişim ağında yer alan Türkçe dersi videolarının sistematik bir anlayışla ele alınması amaçlanmış, bu videoların amaca ne ölçüde katkı sağladığı incelenmiştir. Dokuzuncu makale, Yüksel Eroğlu ve Neşe Güler tarafından hazırlanan “Koşullu Öz-Değer, Riskli İnternet Davranışları ve Siber Zorbalık/Mağduriyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” adlı çalışmadır. Bu çalışmada riskli internet davranışları, içsel ve dışsal koşullu öz değer alanlarının siber zorbalık ve mağduriyet üzerindeki etkisi incelenmiştir. Onuncu makale, Adem Bayar tarafından hazırlanan “Bir Örgüt Olarak Okulda Meydana Gelen Çatışma Nedenleri ve Çözüm Yollarına Yönelik Okul Müdürlerinin Görüşleriadlı çalışmadır. Bu çalışmada, bir örgüt olarak okulda meydana gelen çatışma nedenleri ve çözüm yollarına yönelik okul müdürlerinin görüşleri incelenmiştir. On birinci makale, Yüksel Eroğlu, Neslihan Arıcı Özcan ve Adem Peker tarafından hazırlanan “Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Anneler ile Tipik Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip Annelerin Psikolojik Sağlamlık, İyilik Hali ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi” adlı çalışmadır. Bu çalışmada, özel gereksinimli çocuğa sahip anneler ile tipik gelişim gösteren çocuğa sahip annelerin psikolojik sağlamlık, iyilik hali ve mutluluk düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Son makale ise, Esra Ceran, Miray Oğuzgiray Yıldız ve İlke Özdemir tarafından hazırlanan “İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Cinsiyet ve Yaşa Göre İncelenmesi” adlı çalışmadır. Bu çalışmada, ilkokul 2. Sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki okuduğunu anlama başarıları cinsiyet ve yaşa göre incelenmiştir.

Bu sayımızda makalelerin dışında iki adet kitap tanıtım yazısı bulunmaktadır. Doğan Cüceloğlu ve İrfan Erdoğan tarafından kaleme alınan “Öğretmen Olmak” adlı eseri Fatma Nur Kıralı; editörlüğünü Betil Eröz-Tuğa’nın yaptığı “Theoretical Considerations in Language Education: Implications for English Language Teachingadlı eseri İsmail Yaman tanıtmıştır.

Dergimizin bu sayısının oluşmasında yazar ve hakem olarak katkı sağlayan değerli meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki sayılarımıza siz değerli bilim insanlarının çalışmalarını beklediğimizi vurgulamak istiyorum. Yılın son sayısı olması hasebiyle önümüzdeki yılın/yılların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara, güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum. Nice sayılarda buluşmak dileğiyle…

Doç. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM

Editör

Table of Contents

Articles

Dergi Jenerik PDF (Türkçe)
.. ..
Yönetim Kuramları Bakımından Günümüz Okul Yöneticilerinin Yönetim Anlayışları PDF (Türkçe)
Mehmet Ali HAMEDOĞLU, Ebru ÖZDEN
Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının Temel İlkelerine İlişkin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri (Sakarya İli Örneği) PDF (Türkçe)
Enes IŞIKGÖZ
Psychometric Properties of Brief Sensation Seeking Scale (BSSS-4) in a Sample of Turkish Adolescents PDF
Eyüp ÇELİK
Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmenim “İyi Ki Var” PDF (Türkçe)
Belgin BAL İNCEBACAK, Zafer TANGÜLÜ
Algılanan Öz-Düzenleme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması PDF (Türkçe)
Serhat ARSLAN, Yücel GELİŞLİ
Küresel Sosyal Sorumluluk Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF (Türkçe)
Enis Harun BAŞER, Emin KILINÇ
Ortaokul 8.Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerde Yer Alan Değerler PDF (Türkçe)
ERHAN ÇAPOĞLU, Alpaslan OKUR
Eğitim Bilişim Ağında Yer Alan Türkçe Dersi Videoları Üzerine Bir İnceleme PDF (Türkçe)
Murat ATEŞ, Arif ÇERÇİ, Serdar DERMAN
Koşullu Öz-Değer, Riskli İnternet Davranışları ve Siber Zorbalık/Mağduriyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Yüksel EROĞLU, Neşe GÜLER
Bir Örgüt Olarak Okulda Meydana Gelen Çatışma Nedenleri ve Çözüm Yollarına Yönelik Okul Müdürlerinin Görüşleri PDF (Türkçe)
Adem BAYAR
Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ebeveynler ile Sağlıklı Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Psikolojik Sağlamlılık, İyilik Hali ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Adem PEKER, Yüksel EROĞLU, Neslihan Arıcı ÖZCAN
İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Cinsiyet ve Yaşa Göre İncelenmesi PDF (Türkçe)
Esra CERAN, Miray OĞUZGİRAY YILDIZ, İlke ÖZDEMİR
Kitap İncelemesi: Öğretmen Olmak PDF (Türkçe)
Fatma Nur KIRALİ
Book Review: Theoretical Considerations in Language Education: Implications for English Language Teaching PDF
İsmail YAMAN


Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455