Vol 4, No 1 (2014)

Editörden,

 

Birbirinden değerli sekiz makale ve iki tanıtma yazısı ile dördüncü yılımızın ilk sayısıyla karşınızdayız.

Dergideki ilk makale Özgür Aktaş’a ait. Aktaş, Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Çağdaş Dünya Tarihi Konularının Tarihsel Önemi başlıklı makalesinde üniversite öğrencilerinin görüşlerinden yola çıkarak çağdaş dünya tarihi konularının tarihsel önemini ortaya koymaya çalışıyor. Yeşim Güleç Aslan, çalışmasında otizm tanılı bir çocuğa Ayrık Denemelerle Öğretim ile eşleme becerilerinin kazandırılması ve katılımcı çocuğun annesine ADÖ becerilerinin öğretilmesi süreci, süreçte karşılaşılan sorunları ve çözümleri inceliyor. Kıvanç Bozkuş, Bir Sosyal Sistem Olarak Okul başlıklı makalesinde sosyal sistem fikrinin gelişim sürecini, diğer sistemlerle olan ilişkisiyle birlikte ele alıyor. Esen Altunay ve arkadaşları Eğitim Kurumlarında Mobbing Uygulamalarına İlişkin Nitel Bir Araştırma başlıklı makalelerinde eğitim kurumlarında karşılaşılan mobbing uygulamalarını ve onlarla baş etme yöntemlerini ortaya koymaya çalışıyor. Ümmühan Keskin ve H. İbrahim Sağlam Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnsani Değerlere Sahip olma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi başlıklı makalesi sınıf öğretmeni adaylarının insani değerlere sahip olma düzeylerini belirlemeye yönelik.  Fuat Tanhan güncel bir soruna ışık tutuyor. Makalesinde, Van depremini yaşayan ortaöğretim öğrencilerinin travmadan etkilenme ve umutsuzluk düzeylerini inceliyor. Ceyhun Ozan, çalışmasında Türkiye`de 2007-2011 yılları arasında “Eğitim Programları ve Öğretim” alanında yayınlanmış makaleleri inceliyor. Nagihan İmer Çetin ve Esra M. Akgül ise medya haberlerinin öğretmen adaylarının bilimsel bilgi hakkındaki anlayışlarını değerlendirmede alternatif bir ölçme aracı olarak kullanılabilirliğini inceliyor.

Bu sayımızda iki de kitap tanıtma yazısı var. Çetin Toraman, Olssen, M., Codd, J. ve O’Neill, A. tarafından yazılan Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy, Yeliz Kaya ise H. Aydın’ın Dünyada ve Türkiye’de Çok kültürlü Eğitim Tartışmaları ve Uygulamaları başlıklı kitapları tanıtıyor.

Dergimizin bu sayısının hazırlanmasında yazar ve hakem olarak emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, siz eğitim dünyasının değerli araştırmacılarının makale, rapor, değerlendirme ve eleştiri yazılarınızı beklediğimizi bir kez daha ifade ediyorum.

Sevgiyle kalınız.

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

Editör

Table of Contents

Articles

Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Çağdaş Dünya Tarihi Konularının Tarihsel Önemi PDF (Türkçe)
Özgür Aktaş
Temel Eşleme Becerilerinin Öğretiminde Ayrık Denemelerle Öğretim (ADÖ) Süreci PDF (Türkçe)
Yeşim Güleç-Aslan
School as a Social System PDF
Kıvanç Bozkuş
Eğitim Kurumlarında Mobbing Uygulamalarına İlişkin Nitel Bir Araştırma PDF (Türkçe)
Esen Altunay, Gülşin Oral, Münevver Yalçınkaya
Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnsani Değerlere Sahip olma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF (Türkçe)
Ummuhan Keskin, Halil İbrahim Sağlam
Van Depremini Yaşayan Ortaöğretim Öğrencilerinin Travmadan Etkilenme ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Fuat Tanhan, Ferhat Kardaş
Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Araştırma Eğilimleri PDF (Türkçe)
Ceyhun Ozan, Erdoğan Köse
Assessing Pre-Service Teachers' Understandings Of The Nature Of Scientific Knowledge Via Media Reports PDF
Nagihan İmer Çetin, Esra Macaroğlu Akgül
Book Review Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy PDF
Çetin Toraman
Kitap Tanıtımı:Dünyada ve Türkiye'de Çokkültürlü Eğitim Tartışmaları ve Uygulamalar PDF (Türkçe)
Yeliz Kaya


Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455