Archives

2016

Vol 6, No 2 (2016)

Takdim

Dergimizin bu sayısı milletçe zor zamanlardan geçtiğimiz bir süreçte yayımlanmaktadır. Bu süreçte Türk milletinin göstermiş olduğu feraset, onurlu duruş, milli iradeye sahip çıkma ve egemenliğin millete ait olduğunu en açık şekilde gösterme konusundaki kararlı duruşu her türlü takdirin üzerindedir. 15 Temmuz 2016 ve sonrasında yaşananlar Türk milletinin demokrasi sınavını başarıyla geçtiğini ve millet olma bilincini tartışmasız bir şekilde ortaya koymaktadır. Dergimizin bu sayısı böylesine önemli bir zaman diliminde yayımlanarak “aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillere” her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu ortaya koyuyor. İradeye sahip çıkmanın ve kullanmanın insana sorumluluk yüklediğini bir kez daha hatırlatıyor. İnsanların karar alırken ve verirken daha dikkatli olmaları gerektiği; karar alma ve verme süreçlerinde araştırma yapmanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmış oluyor. Bilimin birikimli bir süreç olmasından dolayı yapılan çalışmaların, araştırmaların düzenli bir şekilde korunması, arşivlenmesi gerekiyor. Dergimizde yayımlanan araştırmalar bir taraftan çalışmaların arşivlenip bilgi birikiminin gelecek kuşaklara aktarılmasına, diğer taraftan ilgili araştırmacılarla buluşturulmasına öncülük ediyor.

Dergimizin bu sayısında tamamı araştırma olmak üzere 16 çalışma yer almaktadır. Bu çalışmaların alana katkı sağlaması, yapılacak çalışmalara öncülük etmesi en büyük dileğimizdir.  Çalışmalarıyla dergimize destek olan araştırmacılarımıza, önerileriyle katkı sağlayan hakemlerimize ve alan editörlerimize çok teşekkür ederim. Nice sayılarda buluşmayı ümit ediyorum…

 

Doç. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM

Editör

Vol 6, No 1 (2016)

Takdim

Dergimizin 2016 yılındaki ilk sayısını sizlerle paylaşıyor olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayımızda, siz değerli araştırmacıların katkıları ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Yabancı diller Eğitimi, Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları alanlarından üretilmiş olan toplam 11 makale ve 1 kitap tanıtımı yer almaktadır.

Bu sayımızın ilk makalesi, Gökmen Arslan ve Murat Balkıs tarafından hazırlanan “Ergenlerde Duygusal İstismar, Problem Davranışlar, Öz-Yeterlik ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki” adlı çalışmadır. Bu çalışmada ergenlikte anne-babadan algılanan duygusal istismar ile problem davranışlar arasındaki ilişkide öz-yeterlik ve psikolojik sağlamlığın aracı rolü incelemiştir. İkinci makale; Yeliz Kaya, Rafet Günay ve Hasan Aydın tarafından hazırlanan “Okul Öncesi Eğitimde Drama Yöntemi ile İşlenen Değerler Eğitimi Derslerinin Farkındalık Düzeyi Üzerindeki Etkisi” adlı çalışmadır. Bu çalışmada değerler eğitiminde drama yönteminin öğrencilerin değerlere ilişkin farkındalıklarını arttırmadaki etkisini saptamak amaçlanmıştır. Üçüncü makale; Hasan Özgür tarafından hazırlanan “Facebook Sosyal Ağına Entegre E-Portfolyo Yazılımının Akademik Başarı ve Öğretim Sürecinde Kullanımına Yönelik Tutuma Etkisi” adlı çalışmadır. Bu çalışmanın amacı Facebook sosyal ağ sitesine entegre edilen e-portfolyo yazılımının öğrenenlerin akademik başarıları ve e-portfolyo sürecine yönelik tutumları üzerindeki etkisini incelemektir. Dördüncü makale; Uğur Doğan ve Yahya Karakuş tarafından hazırlanan “Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımının Yordayıcısı Olarak Yalnızlık” adlı çalışmadır. Bu çalışmada lise öğrencilerinin sosyal ilişkilerde, aile ilişkilerinde ve duygusal ilişkilerindeki yalnızlıklarının sosyal ağ sitelerini kullanımını yordayıp yordamadığını tespit etmek amaçlanmıştır Beşinci makale; Nihan Arslan ve Ahmet Akın tarafından hazırlanan “Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışmanın Lise Öğrencilerinin Akran Zorbalığına Etkisi” adlı çalışmadır. Bu çalışmada, çözüm odaklı kısa süreli grupla psikolojik danışmanın akran zorbalığı üzerindeki etkisini incelenmiştir. Altıncı makale; Birkan Kargı tarafından hazırlanan “Yabancı Dil Ögretiminde Üretim Amaçlı Oyunlar Bağlamında ‘Edebi’ ve ‘Soruna Dayalı’ Rol Oyunlar” adlı çalışmadır. Bu çalışmada yabancı dil öğretiminde oyun bağlamında ‘ iletişim işlevli soruna dayalı rol oyunları’ ve ‘edebi rol oyunları’ ögelerini ve aralarındaki ilişkileri analitik bir tutumla ortaya koymak ve sorunun çözümüne ışık tutmak amaçlanmıştır. Yedinci makale; Meryem Özdemir ve Mücahit Dilekmen tarafından hazırlanan “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi” adlı çalışmadır. Bu çalışmada eğitim fakültesi öğrencilerinin duygusal zekâ ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi, duygusal zekânın yaşam doyumunu yordama durumu ve duygusal zekâ ile yaşam doyumlarının bölüm ve sınıf düzeyi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Sekizinci makale; Duygu Gür Erdoğan ve Zeki Arsal tarafından hazırlanan “The Development of Lifelong Learning Trends Scale” adlı çalışmadır. Bu çalışmada yaşam boyu öğrenme eğilimini ölçmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Dokuzuncu makale; Aslıhan Babur, Aydın Kiper, Barış Çukurbaşı, Ebru Albayrak Özer, İsmail Tonbuloğlu, Şirin Küçük, Eda Demirhan, Özlem Canan Güngören, Mübin Kıyıcı ve Mehmet Barış Horzum tarafından hazırlanan “2009-2013 Yılları Arasında Uzaktan Eğitim Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Yöntemsel Açıdan İncelenmesi” adlı çalışmadır. Bu çalışmada uzaktan eğitimle ilgili 8 derginin son beş yılda yayınlanan makaleleri yöntem kısmı bakımından incelenmiştir. Onuncu makale; Necla Ekinci ve Damla Kaya tarafından hazırlanan “Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının İncelenmesi: İletişim, Yaratıcılık ve Estetik” adlı çalışmadır. Bu çalışmada, okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının özel alan yeterliklerinden iletişim ile yaratıcılık ve estetik alanlarındaki yeterliklere sahip olma düzeylerini öğrencilerin kendi algılarına dayalı olarak belirlemek amaçlanmıştır. On birinci makale; Hilmi Süngü tarafından hazırlanan “Middle School Students’ Devotion to Democratic Values” adlı çalışmadır. Bu çalışma 8. Sınıfa devam etmekte olan Türk öğrencilerin demokratik değerlere bağlılık düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Bu sayımızın kitap tanıtımı bölümünde John Huges ‘in “ETpedia: 1,000 ideas for English language teachers” adlı eseri, İsmail Yaman tarafından tanıtılmıştır.

Dergimizin bu sayısına makalelerini gönderen araştırmacılarımıza, bu makalelerin incelenme sürecinde titizlikle yer alan hakemlerimize, derginin niteliğinin her geçen gün artmasında katkısı bulunan yayın kurulu ekibimize ve derginin yayına hazır hale gelmesinde rol alan teknik işleri yürüten arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nin (SUJE) sonraki sayılarında akademik dünyaya sağlayacağı katkının artarak devam etmesini diliyor, bir sonraki sayımızda tekrar buluşmayı temenni ediyorum. 

 

Doç. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM

Editör


2015

Vol 5, No 3 (2015)

Takdim

Dergimizin 2015 yılı son sayısı ile karşınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu sayımızda 12 makale ve 2 kitap tanıtım yazısı yer almaktadır. Bu makalelerden ilki; Ebru Özden ve Mehmet Ali Hamedoğlu tarafından hazırlanan “Yönetim Kuramları Bakımından Günümüz Okul Yöneticilerinin Yönetim Anlayışları“ adlı çalışmadır. Bu çalışmada okul müdürlerinin yönetim teorileri bakımından hangi kuşak alışkanlıklarını daha çok yansıttıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. İkinci makale Enes Işıkgöz tarafından hazırlanan “Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının Temel İlkelerine İlişkin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri” adlı çalışmadır. Bu çalışmada beden eğitimi öğretmenlerinin, ortaokul beden eğitimi ve spor dersi programının temel ilkelerine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Üçüncü makale Eyüp Çelik tarafından hazırlanan “Psychometric Properties of Brief Sensation Seeking Scale (BSSS-4) in a Sample of Turkish Adolescents” adlı çalışmadır. Bu çalışmada “Kısa Heyecan Arayışı Ölçeği”nin Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri incelenmiştir. Dördüncü makale Belgin Bal İncebacak ve Zafer Tangülü tarafından hazırlanan Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmenim “İyi Ki Var” adlı çalışmadır. Bu çalışmada; bilim, teknoloji ve toplum öğrenme alanına ait “iyi ki var” ünitesinde yer alan teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikler belirlenmeye çalışılmıştır. Beşinci makale, Serhat Arslan ve Yücel Gelişli tarafından hazırlanan “Algılanan Öz-Düzenleme Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”dır. Bu bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Altıncı makale, Enis Harun Başer ve Emin Kılınç tarafından hazırlanan “Küresel Sosyal Sorumluluk Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”dır. Bu çalışma da öğretmenlerin küresel sorumluluk düzeylerini ölçmeye yönelik geliştirilen bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Yedinci makale Erhan Çapoğlu ve Alpaslan Okur tarafından hazırlanan “Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerde Yer Alan Değerler” adlı çalışmadır. Bu çalışmada, ortaokullarda okutulan 8. Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan şiir metinlerinin hangi değerlere sahip oldukları belirlenmeye çalışılmıştır. Sekizinci makale, Murat Ateş, Arif Çerçi ve Serdar Derman tarafından hazırlanan “Eğitim Bilişim Ağında Yer Alan Türkçe Dersi Videoları Üzerine Bir İnceleme” adlı çalışmadır. Bu çalışmada, Eğitim Bilişim ağında yer alan Türkçe dersi videolarının sistematik bir anlayışla ele alınması amaçlanmış, bu videoların amaca ne ölçüde katkı sağladığı incelenmiştir. Dokuzuncu makale, Yüksel Eroğlu ve Neşe Güler tarafından hazırlanan “Koşullu Öz-Değer, Riskli İnternet Davranışları ve Siber Zorbalık/Mağduriyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” adlı çalışmadır. Bu çalışmada riskli internet davranışları, içsel ve dışsal koşullu öz değer alanlarının siber zorbalık ve mağduriyet üzerindeki etkisi incelenmiştir. Onuncu makale, Adem Bayar tarafından hazırlanan “Bir Örgüt Olarak Okulda Meydana Gelen Çatışma Nedenleri ve Çözüm Yollarına Yönelik Okul Müdürlerinin Görüşleriadlı çalışmadır. Bu çalışmada, bir örgüt olarak okulda meydana gelen çatışma nedenleri ve çözüm yollarına yönelik okul müdürlerinin görüşleri incelenmiştir. On birinci makale, Yüksel Eroğlu, Neslihan Arıcı Özcan ve Adem Peker tarafından hazırlanan “Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Anneler ile Tipik Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip Annelerin Psikolojik Sağlamlık, İyilik Hali ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi” adlı çalışmadır. Bu çalışmada, özel gereksinimli çocuğa sahip anneler ile tipik gelişim gösteren çocuğa sahip annelerin psikolojik sağlamlık, iyilik hali ve mutluluk düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Son makale ise, Esra Ceran, Miray Oğuzgiray Yıldız ve İlke Özdemir tarafından hazırlanan “İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Cinsiyet ve Yaşa Göre İncelenmesi” adlı çalışmadır. Bu çalışmada, ilkokul 2. Sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki okuduğunu anlama başarıları cinsiyet ve yaşa göre incelenmiştir.

Bu sayımızda makalelerin dışında iki adet kitap tanıtım yazısı bulunmaktadır. Doğan Cüceloğlu ve İrfan Erdoğan tarafından kaleme alınan “Öğretmen Olmak” adlı eseri Fatma Nur Kıralı; editörlüğünü Betil Eröz-Tuğa’nın yaptığı “Theoretical Considerations in Language Education: Implications for English Language Teachingadlı eseri İsmail Yaman tanıtmıştır.

Dergimizin bu sayısının oluşmasında yazar ve hakem olarak katkı sağlayan değerli meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki sayılarımıza siz değerli bilim insanlarının çalışmalarını beklediğimizi vurgulamak istiyorum. Yılın son sayısı olması hasebiyle önümüzdeki yılın/yılların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara, güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum. Nice sayılarda buluşmak dileğiyle…

Doç. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM

Editör

Vol 5, No 2 (2015)

Takdim

 

Yeni bir sayı ile okurlarımızın karşısına çıkmak bizi çok mutlu ediyor. Dergimizin yeni sayılarını bekleyen siz kıymetli okurlarımızın, yazmayı sevda haline getirmiş siz kıymetli yazarlarımızın, bir karşılık beklemeksizin bilim dünyamıza katkıda bulunmayı kendilerine görev addetmiş hakemlerimizin, alan editörlerimizin de aynı sevinci paylaştığını düşünüyoruz. Araştırma yapmak ve araştırmayı ilgilileriyle buluşturmak zor ve meşakkatli bir iş. Bu yola baş koyanların yaşadıkları zorluklar yazının kâğıtla buluşması, çalışmanın yayın haline gelmesi ile unutuluyor. Ardından yeni bir telaş, yeni bir heyecan başlıyor yeni bir çalışmayı yayına dönüştürmek için. Yazar için bu heyecan ne ise dergi çıkarma sorumluluğunu üstlenenler için de yeni bir sayı çıkarmak odur. Bu heyecanı Dergimizin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan, her yeni sayıda mutluluğu gözlerinden okunan dergimizin bânisi Prof. Dr. İsmail Güleç’le tatmak daha bir farklı oluyor.

 

Dergimizin bu sayısında İsmail Kılıç ve Mehtap Özel “Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Fen ve Teknoloji Derslerinde Uygulanmasının Öğretmen ve Veli Bakımından İncelenmesi” adlı çalışmalarıyla proje tabanlı öğrenmenin fen ve teknoloji öğretimindeki yerini inceliyorlar. Celile Eren Ökten ve Sevilay Acar “Yüksek Öğretim ve Yaygın Eğitim İş Birliği: Annemin Masalı” isimli çalışmalarıyla sosyal sorumluluğa dikkat çekiyorlar. Mehmet Fatih Barış “Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi” adlı çalışması ile üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretime yönelik tutumlarını inceliyor. Lokanath Mishra “Implementing Peace Education in Secondary Schools” başlıklı çalışmasıyla ortaokullarda barış eğitimi uygulamasına vurgu yapıyor. Zeynep Demirtaş ve Serdar Erdem “5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı: Güncellenen Programın Bir Önceki Programla Karşılaştırılması ve Programa İlişkin Öğretmen Görüşleri” adlı makaleleriyle beşinci sınıf İngilizce programını karşılaştırıyorlar.  Mustafa Akıllı ve Murat Genç ise “Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlığı Alt Boyutlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” adlı çalışmalarıyla güncel bir konu olan çevre okuryazarlığı konusunu ele alıyorlar. Özcan Erkan Akgün ve Murat Topal “Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Güvenliği Farkındalıkları: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği”  adlı çalışmalarıyla öğretmen adaylarının bilişim güvenliğine yönelik farkındalıklarını ele alıyorlar. Levent Eraslan ve Erdi Erdoğan “Üniversite Gençliği Hangi Değerleri Önemsiyor? Üniversite Gençliğine Yönelik Bir Değer Analizi” adlı çalışmalarıyla üniversite gençliğinin önemsediği değerleri belirlemeye çalışıyorlar. Yavuz Ünlü, Mehmet Ali Hamedoğlu ve Erkan Yaman “Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ve Örgütsel Sessizlik Düzeyleri  Arasındaki İlişki” başlıklı çalışmalarıyla  öğretmenlerin örgütsel adalet algılarını ve örgütsel sessizlik düzeylerini inceliyorlar.  Erhan Delen ve Mustafa Serkan Abdüsselam “Eğitim Fakültesi Web Sitelerinin İşlevselliklerinin İncelenmesi: Sorunlar ve Öneriler” adlı çalışmalarıyla eğitim fakültelerinin web sayfalarını işlevsellikleri yönünden incelemektedirler. Mustafa Bektaş, Ensar Aydın ve Asena Ayvaz “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gelecekteki Mesleki Yeterliklerine Yönelik Görüşleri” başlıklı çalışmalarıyla gelecekteki sınıf öğretmenlerinin yeterliklerine projeksiyon tutuyorlar.    

       

Bu sayıda iki de kitap tanıtımı yazımız var. İsmail Güleç tarafından yazılan “Metinlerle Eğitim Tarihi” adlı kitabın tanıtımını Rabia Gürbüz; Gülay Ekici’nin editörlüğünü yaptığı “Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları I” adlı kitabın tanıtımını da Eda Tekin kaleme aldılar.

 

Okurlarımızın, yazarlarımızın, hakemlerimizin, editörlerimizin katkı ve destekleriyle dergimizi daha ileri noktalara taşımayı ümit ediyoruz. Nice yeni sayılarda birlikte olmak dileğiyle… 

 

Doç. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM

Editör

Vol 5, No 1 (2015)

Editörden,

Bu sayıyı hazırladıktan sonra yayınlamadan önce son bir kez kontrol ederken güzel bir haber aldık. Dergimiz, bu sayıdan itibaren ULAKBİM tarafından taranmaya başlıyor. Bu habere çok sevindik. Aklıma, Kuran-ı Kerim’de geçen ¨Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.¨ mealindeki ayet-i kerime geldi. Evet, buna inanıyor idik. Ancak insanın fıtratında olan bir özellik var. Yaptıklarının ettiklerinin görülmesini, takdir edilmesini bekliyor. Biz de her insan gibi yaptıklarımızın takdir edilmesini bekliyor idik, çok şükür gayretlerimiz karşılıksız kalmadı. Bu haber bizim için emeklerimizin bir karşılığının olduğu anlamına geliyordu ve bu da bizleri ziyadesiyle sevindirdi.

Derginin bu noktaya gelmesi kolay olmadı. Bir çok arkadaşımızın üstün çabaları ve gayreti ile bugünlere geldi. Daha dün gibi hatırlıyorum, dört sene önce bir kaç arkadaş bir araya gelip derginin isminin ne olacağını tartışıyorduk. Bugün dördüncü yılını tamamlamış, bunu da ULAKBİM tarafından taranarak taçlandırılmış bir dergiye sahibiz. Emeği geçen arkadaşlarım, Doç. Dr. M. Barış Horzum, Yard. Doç. Dr. Özcan Akgün, Yard. Doç. Dr. Mustafa Bayrakçı, Doç. Dr. Halil İbrahim Sağlam, Ar. Gör. Murat Topal’a çok teşekkür ederim. Editörlerimiz, yazarlarımız, hakemlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ederken ilk sayı için makale çağrısına çıktığımızda bize yazılarıyla destekleyen Prof. Dr. Esra Macaroğlu Akgül’e müteşekkir olduğumu hassaten ifade etmek isterim. Başlangıçtaki o destek bizim için çok kıymetliydi.

Bundan sonra da hassasiyetimizi koruyarak dergimizin niteliğini düşürmeden daha okunur ve görülür kılmaya çalışacağız. Bunun için de siz değerli bilim insanlarınn makaleler göndererek, hakemlik ve editörlük yaparak sunacakları katkıya ihtiyacımız var. Bu katkıyı sunma konusunda cömert olacağınıza inanıyor, sizi dergimizle baş başa bırakıyorum.

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

Editör


2014

Vol 4, No 3 (2014)

Editörden,

Dergimizin yeni bir sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızda dört makale ve bir kitap tanıtımı yer alıyor. Dört makale olan bir dergide 24 hakemin olması biraz garip gelebilir. Maalesef dergimize başvuran makalelerin büyük bir kısmı hakemlerimiz tarafından yayınlanmaya değer bulunmadı. Biz de dört makale ile karşınıza çıkmak zorunda kaldık.

Bu sayıda yer alan makalelerin ilki Faik Ardahan ve Melek Nurcan Ezici’ye ait. Başlığı İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Sosyal Sermaye Ölçeği Adaptasyon Çalışması olan bu makalede, Huang tarafından geliştirilen ilköğretim ikinci kademe öğrencileri Sosyal Sermaye değerini belirlemek için kullanılan İlköğretim Öğrencileri Sosyal Sermaye Ölçeğinin Türk toplumu için adaptasyonunu yapıldıktan sonra geçerliliği ve güvenirliliği tespit ediliyor. İbrahim Okur, Kitap Yazmaya Bakış Açıları: Sakarya Üniversitesi Örneği başlıklı makalesinde Türkiye’de Akademisyenlerin fen, sosyal, eğitim ve tıp bilimlerinde çalışan öğretim elemanlarının bütün akademik hayatları boyunca ürün olarak ortaya çıkardıkları kitap, makale ve patentlerin istatistiki incelenmesi yapılıyor. Dergimizde yer alan üçüncü makalenin oldukça dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim. Sevket Ceyhun CETIN, Connor MOORE, Bonnie BOWMAN tarafından yazılan makalede Amerika Birleşik Devletleri genelinde uygulanan, lisede okurken üniversitede saydırılabilecek dersleri alma (Advance Placement), Uluslararası Diploma (International Baccalaureate) ve alınan dersi hem lise hem de sonrasında üniversite transkriptinde göstererek Çift Kredilendirme (Dual Credit) programları ile ilgili belgeleri inceleniyor. Dergide yer alan son yazı ise Safa Eroğlu’nun, Enstitü’müzün yayınladığı Şövalyelik ve Şövalye Eğitimi başlıklı kitabın tanıtılmasına dair.

Siz değerli bilim insanlarının makale, bildiri, rapor, değerlendirme, kritik, eleştiri ve tanıtma yazılarınızı beklediğimizi yeniden ifade etmek isterim.

 

 

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

Editör

Vol 4, No 2 (2014)

Editörden,

 

Dergimizin 2014 yılının ikinci sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızda beş makale ve iki kitap tanıtma yazısı yer alıyor. Özlem Köprülü İyi Bir İlk İzlenim Oluşturmak, Korumak ve Öğrenci Davranışlarını Deşifre Etmek İçin Beden Dilinin Kullanımı başlıklı makalesinde beden dili kullanımının önemine eğitimcilerin dikkatlerini çekiyor. İletişimin büyük bir kısmının sözsüz olduğunu düşündüğümüzde hepimizin dikkat etmesi gereken beden dilini iyi bir izlenim oluşturmadaki yerini bizlere örneklerle sunuyor. Seda Erkoç bizi biraz eskilere götürüyor. 8-9. Asırlarda Avrupa’da kurulmaya başlayan ve üniversitelerin doğuşuna zemin hazırlayan manastır okullarının yapısı hakkında çok değerli bilgiler veriyor. Işıl Özcan ve Halil Turgut fen bilgisi öğretmenleri adayları üzerinde yaptıkları bir çalışma ile bilimin doğası inanışlarının tespit edilmesi için geliştirdikleri ölçeği anlatıyorlar. Yahya Altınkurt ve Kürşad Yılmaz günümüz öğretmenlerinin önemli bir sorununu anlamaya çalışmaya yönelik. Öğretmenlerin yaptıkları işten ne kadar memnun olduklarını anlamaya çalışıyorlar. Araştırmalarının sonucu öğretmenler açısından olumsuz olmaması sevindirici bir durum. Harun Baştuğ ve Selma Salihagic ise İngilizce öğrenenlerin deyimleri kullanmaları konusundaki durumlarını irdeliyor.

Bu sayımızda tanıtılan kitaplardan ilki B. C. Fortna’nın Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Okumayı Öğrenmek başlıklı eseri. Bu güzel çalışmayı bizlere Rafet Günay tanıtıyor. İkinci eser M. Garrish ve M. Gylling’in birlikte hazırladıkları EPUB 3 Best Practices isimli eseri. Bunu da Feyzi Kaysı değerlendiriyor.

Siz değerli bilim insanlarının makale, bildiri, rapor, değerlendirme, kritik, eleştiri ve tanıtma yazılarınızı beklediğimizi yeniden ifade etmek isterim.

Sevgiyle kalınız.

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

Editör

Vol 4, No 1 (2014)

Editörden,

 

Birbirinden değerli sekiz makale ve iki tanıtma yazısı ile dördüncü yılımızın ilk sayısıyla karşınızdayız.

Dergideki ilk makale Özgür Aktaş’a ait. Aktaş, Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Çağdaş Dünya Tarihi Konularının Tarihsel Önemi başlıklı makalesinde üniversite öğrencilerinin görüşlerinden yola çıkarak çağdaş dünya tarihi konularının tarihsel önemini ortaya koymaya çalışıyor. Yeşim Güleç Aslan, çalışmasında otizm tanılı bir çocuğa Ayrık Denemelerle Öğretim ile eşleme becerilerinin kazandırılması ve katılımcı çocuğun annesine ADÖ becerilerinin öğretilmesi süreci, süreçte karşılaşılan sorunları ve çözümleri inceliyor. Kıvanç Bozkuş, Bir Sosyal Sistem Olarak Okul başlıklı makalesinde sosyal sistem fikrinin gelişim sürecini, diğer sistemlerle olan ilişkisiyle birlikte ele alıyor. Esen Altunay ve arkadaşları Eğitim Kurumlarında Mobbing Uygulamalarına İlişkin Nitel Bir Araştırma başlıklı makalelerinde eğitim kurumlarında karşılaşılan mobbing uygulamalarını ve onlarla baş etme yöntemlerini ortaya koymaya çalışıyor. Ümmühan Keskin ve H. İbrahim Sağlam Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnsani Değerlere Sahip olma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi başlıklı makalesi sınıf öğretmeni adaylarının insani değerlere sahip olma düzeylerini belirlemeye yönelik.  Fuat Tanhan güncel bir soruna ışık tutuyor. Makalesinde, Van depremini yaşayan ortaöğretim öğrencilerinin travmadan etkilenme ve umutsuzluk düzeylerini inceliyor. Ceyhun Ozan, çalışmasında Türkiye`de 2007-2011 yılları arasında “Eğitim Programları ve Öğretim” alanında yayınlanmış makaleleri inceliyor. Nagihan İmer Çetin ve Esra M. Akgül ise medya haberlerinin öğretmen adaylarının bilimsel bilgi hakkındaki anlayışlarını değerlendirmede alternatif bir ölçme aracı olarak kullanılabilirliğini inceliyor.

Bu sayımızda iki de kitap tanıtma yazısı var. Çetin Toraman, Olssen, M., Codd, J. ve O’Neill, A. tarafından yazılan Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy, Yeliz Kaya ise H. Aydın’ın Dünyada ve Türkiye’de Çok kültürlü Eğitim Tartışmaları ve Uygulamaları başlıklı kitapları tanıtıyor.

Dergimizin bu sayısının hazırlanmasında yazar ve hakem olarak emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, siz eğitim dünyasının değerli araştırmacılarının makale, rapor, değerlendirme ve eleştiri yazılarınızı beklediğimizi bir kez daha ifade ediyorum.

Sevgiyle kalınız.

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

Editör


2013

Vol 3, No 3 (2013)

Zaman ne kadar da çabuk akıyor. Üçüncü yılımızın üçüncü sayısını da yayınladık. Düzenli olarak her ayın başında dergimizi yayınladık üç yıl boyunca. Bu da araştırmacıları dergimizi tercih etmeleri konusunda teşvik etti ve bir kaç sayılık makale şu an yayın için sürece alındı.

Bu sayıda da dopdoluyuz. Sekiz makale ve üç kitap tanıtma yazısı yer alıyor. Gökmen Öztilki, Haldun Taner'in bir öyküsü üzerinde farklı anlatım tekniği ile okuma denemesinde bulunuyor. Alpaslan Şahin, oldukça önemli bir konuyu, öğretmenlerin soru sorma tekniklerinin geliştirmeleri üzerinde oldukça ilginç bir makalesiyle yer alıyor. Lokanath Mishra, Hindistan'da bir okulda yaptığı araştırma sonucunu bizlerle paylaşıyor. Ailelerin, çocuklarının okullarda gördükleri şiddetin ne kadar farkında olduklarını ve şiddetin önlenmesi için neler yapılması gerektiği üzerinde duruyor. Ersin Topçu ve Ahmet Katılmış, ülkemizin kanayan yaralarından biri olan kaynaştırma öğrencilerinin dersler hakkındaki görüşlerini bizlerle paylaşıyor. Serap Topbaş ise ortaokul öğrencilerinin çevre duyarlılığını ölçüyor. Bekir İnce, Sakarya'da öğrenim gören yabancı öğrencilerin günlük yaşam karşısındaki tepkilerini anlamaya çalışıyor. Fatma Şahin, arkadaşlarıyla birlikte yaptığı araştırmada sınıf dışı laboratuvar etkinliklerin öğrenci başarı üzerindeki etkiyi öğrenmeye yönelik. Ali Biçer ve arkadaşları ise ABD'de orta okul öğrencilerinin özel matematik dersleri ile ilgili tecrübelerini araştırdığı makalesiyle katkıda bulunuyor.

Bu sayıda üç de kitap tanıtma yazısı var. Aylin Yavaş Bozkurt, Diversity Consciousness, Zeynep Çetinkaya Edize Okuma Eğitimi Kuram ve Uygulama, Feride İdi ise Yaşam Boyu Okuma Eğitimi isimli kitapları bizlere tanıtıyor.

Dergimize artarak devam eden bir ilginin olması değerli yazarlarımızın özgün çalışmaları ile hakemlerimizin titiz incelemeleri sayesinde oluyor. Bu vesile ile dergimizin bu sayısının hazırlanmasında emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, siz eğitim dünyasının değerli araştırmacılarının makale, rapor, değerlendirme ve eleştiri yazılarınızı beklediğimizi bir kez daha ifade ediyorum.

Sevgiyle kalınız.1 - 16 of 16 Items    


Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455