Sosyal Bilgiler Dersinde Jigsaw, Grup Araştırması ve Okuma-Yazma-Uygulama Yöntemlerinin Demokratik Tutum Üzerindeki Etkileri

Murat Bayram YILAR, Ufuk ŞİMŞEK
4.897 660

Abstract


Bu araştırmanın amacı işbirlikli öğrenme (İÖ) modeli kapsamındaki Jigsaw, Grup Araştırması (GA) ve Okuma-Yazma-Uygulama (OYU) yöntemlerinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin demokratik tutumları üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmanın çalışma gurubunu 6. sınıfta öğrenim gören 92 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma, öntest-sontest deneysel desene göre tasarlanmıştır. Araştırma 3 deney grubu ile yürütülmüştür. 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan “Demokrasinin Serüveni (DS)” ünitesinin öğretimi söz konusu işbirlikli yöntemlerle 5 hafta süreyle işlenmiştir. Veri toplama aracı olarak Ural (2010) tarafından geliştirilen Demokratik Tutum Ölçeği (DTÖ) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler ANOVA ve ANCOVA ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre demokratik tutum kazandırmada jigsaw yönteminin diğer iki İÖ yöntemine göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir.


Keywords


Jigsaw, Grup Araştırması, Okuma-Yazma-Uygulama, Demokratik Tutum.

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.19126/suje.86941

References


Akbaşlı, S., Yanpar-Yelken, T. & Sünbül, Ö. (2010). Öğretmen adayı demokratik eğilim ölçeği geliştir-me çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 94-108.

Bawn, S. (2007). The effects of cooperative learning on learning and engagement. Master Dissertation. The Evergreen State College.

Blair, H. (2003). Jump-starting democracy: Adult civic education and democratic participation in three countries. Democratization, 10(1), 53-76.

Büyükkaragöz, S.S (1994). Demokrasi eğitimi ve okul: Demokrasi gündemi. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları, Sayı: 19.

Büyükkaragöz, S.S. & Kesici, Ş. (1996). Öğretmenlerin hoşgörü ve demokratik tutumları. Eğitim Yöne-timi, 2(3), 353-365.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Deneysel desenler: Öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi. (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.

Cin, M. (2005). Hayat bilgisi ve sosyal bilgilerde kullanılabilecek strateji, yöntem ve teknikler. A. Tanrıöğen, (ed.) Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, 120-164, İstanbul: Lisans Yayınevi.

Davis, O.L. (2003). Does democracy in education still live. Journal of Curriculum and Supervision, 19(1), 1-4.

Demirtaş, A. (2007). Okullarımızda demokrasi eğitimi neden ve nasıl. Çağdaş Eğitim Dergisi, 32(339), 10-12.

Ebrahim, A. (2012). The effect of cooperative learning strategies on elementary students' science achie-vement and social skills in Kuwait. International Journal of Science and Mathematics Education 10(2), 293-314.

Edwards, M. (2008). Just another emperor? The myths and realities of philanthrocapitalism. New York: Demos and the Young Foundation. http://www.justanotheremperor.org/ adresinden erişilmiş-tir.

Ferguson-Patrick, K. (2012). Developing an inclusive democratic classroom “in action” through coope-rative learning. Joint AARE APERA International Conference, Sydney.

Gömleksiz, M. (1988). Demokratik sınıf ortamı açısından Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim ele-manları ve öğrencilerin davranışlarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ha-cettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntemin demokratik tutumlar ve erişiye etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Gürşimşek, I. & Göregenli, M. (2004). Öğretmen adayları ve öğretmenlerde demokratik tutumlar, değerler ve demokrasiye ilişkin inançlar. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu: 20-21 Ma-yıs 2004, (s.77-85.), Çanakkale.

Harber, C. (2002) Education, democracy and poverty reduction in Africa. Comparative Education, 38(3), 267-276.

Hotaman, D. (2010). Demokratik eğitim: Demokratik bir eğitim programı. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(1), 29-42.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırmalar ve istatistik teknikleri (11. Basım). Ankara: Tekışık Web Ofset.

Kıncal, R. (2004). Vatandaşlık bilgisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Okutan, M. (2010). Türk Eğitim Sistemi’nde demokrasi eğitimi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 938-945.

Sarı, M. & Sadık, F. (2011). Öğretmen adaylarının demokrasi algıları (Çukurova Üniversitesi Örneği). Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(2), 67-82.

Schul, J. E. (2011). Revisiting an old friend: The practice and promise of cooperative learning for the twenty-first century. The Social Studies,102(2), 88-93.

Schweisfurth, M. (2002). Democracy and teacher education: negotiating practice in the Gambia. Com-parative Education, 38(3), 303-314.

Senemoğlu, N. (2005). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Gazi Kitapevi.

Smith, B.L. & MacGregor, J.T. (1992). What is collaborative learning? In collaborative learning: A Sourcebook for Higher Education, Edited by A. Goodsell, M. Maher, and V. Tinto, 9-22. Univer-sity Park: National Center on Postsecondary T. L. & A.

Sönmez, V. (2001). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, 9.Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.

Sönmez, V. & Alacapınar, F.G. (2013). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Anı Yayın-cılık.

Stamovlasis, D., Dimos, A. & Tsaparlis, G. (2006). A study of group interaction processes in learning lower secondary physics. Journal of Research in Science Teaching, 43(6), 556-576.

Şimşek, U. (2012). Effects of cooperative learning methods on social studies undergraduate students’ achievement in political science. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educa-tional Studies, Special Issue, 322-328.

Şimşek, U., Doymuş, K., Şimşek, Ü. & Özdemir, Y. (2004). Öğrencilerin demokratik tutumlarına grupla öğrenme yönteminin etkisinin incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 387-396.

Şimşek, U., Doymuş, K., Şimşek, Ü., & Özdemir, Y. (2006). Lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin demokratik tutumlarına işbirlikçi öğrenme yönteminin etkisinin incelenmesi. Atatürk Üniversi-tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 165-172.

Şimşek, U., Doymuş, K. & Karaçöp, A. (2009). Yükseköğretimde eğitim gören öğrencilerin demokratik tutumlarına jigsaw ve birlikte öğrenme tekniklerinin etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 167-176.

Toper, T. (2007). İlköğretim ikinci kademede demokrasi eğitimi: İkinci kademe öğretmenlerinin demokratik tutum ve davranışları sergileme düzeyleri (Kars İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Kars.

Ural, S.N. (2010). İlköğretim öğrencilerinin demokratik tutum ve empatik eğilim düzeylerine sosyal bilgiler dersi-nin etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Webb, N.M. (1982). Student interaction and learning in small groups. Review of Educational Research, 52(3), 421-445.

Yeşil, R. (2001). İlköğretim düzeyinde okul ve ailenin demokratik davranışlar kazandırmadaki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Yeşil, R. (2002). Okul ve ailede insan hakları ve demokrasi eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtımı.

Yılar, M.B. (2015). Sosyal bilgiler dersinde işbirlikli öğrenme yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarılarına, demokratik tutumlarına ve sosyal becerilerine etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üni-versitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455