Coğrafya Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi

Nadire KARADEMİR
5.425 1.005

Abstract


Bu araştırma coğrafya öğretmenlerinin farklı değişkenler açısından iş doyumu düzeylerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim- öğretim yılında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan toplam 324 coğrafya öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Minnesota Doyum Anketi” kullanılmıştır. Bu envanter, araştırmacı tarafından hazırlanan “kişisel bilgi formu” ile birlikte örneklemi oluşturan coğrafya öğretmenlerine elektronik ortamda gönderilmiş ve verilerde aynı yoldan geri alınmıştır. Elde edilen veriler normallik testine tabi tutulduktan sonra parametrik test gruplarından olan ikili karşılaştırmalar için bağımsız örneklem t-testi, çoklu karşılaştırmalar için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri ile çıkarımsal analizler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar çalışmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin iş doyumu puanlarının arazi gezi ve inceleme olanaklarına, fiziki çevre (ders araç ve gereç) yeterliliğine çalışılan kurum ve çalışılan okul değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği; cinsiyet, yaş ve coğrafya dersi öğretim programı değişkenlerine göre ise farklılık göstermediği şeklindedir.


Keywords


Coğrafya öğretmeni, Eğitim, Coğrafya, İş doyumu.

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.19126/suje.05343

References


Adıgüzel, Z., Karadağ, M. ve Ünsal, Y. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin İş Tatmin Düzeyleri-nin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 49-74.

Agho, A. O., Mueller, C. W. ve Price, J. L. (1993). Determinants of employee job satisfaction: An empi-rical test of a causal model. Human Relations, 46, 1007-1027.

Akçamete, G., Kaner, S ve Sucuoğlu, B. (2001).Öğretmenlerde Tükenmişlik, İş Doyumu ve Kişilik. Nobel Yayınları. Ankara.

Altınkurt, Y. ve Yılmaz, K. (2014). Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği İle İş Doyumları Arasındaki İlişki, Sakarya University Journal of Education, 4(2), 57-71.

Aydemir, H., Diken, İ., K., Yıkmış, A., Aksoy, V. ve Özokçu, O. (2014). Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(Özel Sayı), 68-86.

Balcı, A. (1985). Eğitim Yöneticisinin İş Doyumu. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi.

Baycan, A. (1985). “An Analysis Of The Several Aspects Of Job Satisfaction Between Different Occupati-onal Groups”, Boğaziçi Üniversitesi SBE Doktora Tezi, İstanbul.

Bayhan, P. (2009). İlköğretim Okulları Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle İş Doyumları Arasındaki İlişki, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Ya-yımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.

Bishay, A. (1996). Teacher Motivation And Job Satisfaction: A Study Employing The Experience Samp-ling Method. J Undergrad. Sci, 3, 147-154.

Buluç, B. ve Demir, S. (2015). İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(1), 289-308.

Crossman, A. ve Harris, P. (2006). Job Satisfaction of Secondary School Teachers. EducationalManage-ment Administration and Leadership, 34, 29-46.

Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu. Anı Yayıncılık. Ankara.

Değirmenci, S. (2006). Lise Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerinin Öğretmenlerin İş Doyumuna Etki-si.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü, Bolu.

Demirci, A ve Karaburun, A. (2011). CBS, GPS VE GOOGLE EARTH Teknolojilerinin Coğrafya Dersle-rinde Kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 24, 99-123.

Demirtaş, Z. ve Ersözlü, A. (2010). Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeyleri. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5(1), 199-209.

Duman, C. (2006).Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Coğrafya Öğretmenlerinin İş Tatmini, Yayınlan-mamış Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Erdoğan, M., Kayır, Ç.G., Kaplan, H., Aşık, Ü.Ö. ve Akbunar, Ş .(2015). 2005 Yılı Ve Sonrasında Geliş-tirilen Öğretim Programları İle İlgili Öğretmen Görüşleri; 2005-2011 Yılları Arasında Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 171- 196.

Geçit, Y. (2008). Cumhuriyet dönemi lise coğrafya öğretim Programları üzerinde bir çalışma, Marmara Coğrafya Dergisi. 18, 149-178.

Gülay, H.E. (2006). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Araştırılması (Kocaeli İli örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Kağan, M. (2010). Ankara İlindeki Devlet Ve Özel İlköğretim okulları İle Rehberlik Ve Araştırma Merkezlerinde Çalışan Rehber Öğretmenlerin İş Doyumlarının İncelenmesi, Erzincan Eğitim Fa-kültesi Dergisi, 12(1), 39-55

Kale, F. (2007). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Niğde.

Karabağ, S. (2002). Coğrafya Öğretmenlerinin Mesleki Nitelikleri. Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Ku-rultayı, Bildiriler Kitabı, Gazi Kitapevi, Ankara.

Karademir, T. (2010). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları Ve İş Doyum Düzeyle-rinin Değerlendirilmesi, e-Journal of New World Sciences AcademySports Sciences, 5(2), 88-103.

Karataş, S. ve Güleş, H. (2010). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Tatmini İle Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 74-89.

Karaköse, T. ve Kocabaş, İ. (2006). Özel ve Devlet Okullarında Öğretmenlerin Beklentilerinin İş Do-yumu ve Motivasyon Üzerine Etkileri, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(1), 3-14.

Karasar, N. (2009). Bilisel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, M. F. ve Alım, M. (2015 ). Coğrafya Öğretmenlerinin Stres Kaynakları Üzerine Bir Araştırma, Doğu Coğrafya Dergisi, 20(34), 171-186.

Kent, M., Gilbertson D.D. ve Hunt, C.O. (1997). Fieldwork İn Geography Teaching: A Critical Review Of The Literature And Approaches, Journal Of Geography In Higher Education, 21(3), 313–332.

Koruklu, N., Feyzioğlu, B., Özenoğlu, K.H ve Aladağ, E. (2013). Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeyleri-nin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 119 – 137.

Köklü, M. (2012). Orta Öğretim Okulları Öğretmenlerinin Kararlara Katılma Durumları, Katılma İstekleri, İş Doyumları, Çatışmaları Yönetme Biçemleri. Eğitim ve Bilim, 37, 208-223.

Olorunsola, E.O. (2010). Job satisfaction and gender factor of administrativestaff in South west Nigeria Universities. EABR&ETLC Conference Proceeding, 91-95.

Özgen, N. (2011). Fiziki Coğrafya Dersi Öğretim Metoduna Farklı Bir Yaklaşım: Gezi- Gözlem Destek-li Öğretim, Marmara Coğrafya Dergisi, 23, 373-388.

Öztürk, M. ve Eroğlu, E. (2013). Coğrafya Öğretmen Yeterlikleri ve Uygulamaların Değerlendirilmesi, Marmara Coğrafya Dergisi. 27, 630-659.

Sabuncuoğlu, Z ve Tüz, M. (2005) Örgütsel Psikoloji, Alfa Aktüel Basım Yayın. Bursa.

Sapancalı, F. (1993). Çalışanların Güdülenmesinde Kullanılan Özendirici Araçlar. Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. Ankara.

Shields, J. (2007). Social Servise Work And Job Satisfaction: Revisiting Herzberg, Mausr &Snyderman. Unpuh-lished Master Thesis, B.S Southwest Missouri State University, USA.

Shraibman, F.K. (2008). An Examination Of The Job Satisfaction Of The Certified Public Accountants As It Relates To Their Area Of Practice And Their Locus Of Control. Unpublished Doctoral Thesis, New York University, USA.

Spector, P.E. (1997). Job Satisfaction: Application, Assessment, Cause, and Consequences. California: Sage.

Siripak, S. (2006). Job satisfaction of academic staff in Mahidol University. Unpublished master thesis. Mahi-dol University, Educational Faculty, Educational Management.

Şahin, H. ve Dursun, A. (2009). Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyumları: Burdur örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 160-174.

Taşdan, M. ve Tiryaki, E. (2008). Özel ve Devlet İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzey-lerinin Karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim. 33, 54-70.

Türkçapar, Ü. (2012). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenler Açısından İş Doyumu Düzey-lerinin İncelenmesi. GEFAD / GUJGEF 32 (2), 331-346.

Vural, B. (2004). Yetkin-İdeal-Vizyoner Öğretmen. Hayat Yayınları. İstanbul.

Wagner, J.A. ve Hollenbeck, J.R. (2010). Organizational Behavior: Securing Competitive Advantage, Rout-ledge. New York.

Weiss, D.J., Dawis, R.V., England, G.W. and Lofquist, L.H. (1967). Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire. Vol. 22, Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation, Minneapolis: University of Minnesota, Industrial Relations Center.

Zöğ, H. (2007). İstanbul İli Kâğıthane İlçesinde Görev Yapan İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adanmışlıkları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimleri Ensti-tüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455