2009-2013 Yılları Arasında Uzaktan Eğitim Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Yöntemsel Açıdan İncelenmesi

Aslıhan BABUR, Aydın KİPER, Barış ÇUKURBAŞI, Ebru ALBAYRAK ÖZER, İsmail TONBULOĞLU, Şirin KÜÇÜK, Eda DEMİRHAN, Özlem CANAN GÜNGÖREN, Mübin KIYICI, Mehmet Barış HORZUM
4.193 686

Abstract


Bu araştırmanın amacı uzaktan eğitimle ilgili 8 dergideki (Internet & Higher Education, American Journal of Distance Education, International Review of Research in Open and Distance Learning-IRRODL, Online Journal of Distance Learning Administration- OJDLA, Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, European Journal of Open, Distance and E-Learning –EURODL, Distance Education) son beş yılda yayınlanan makaleleri yöntem kısmı bakımından incelemektir. Araştırma belge incelemesi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında uzaktan eğitim ile ilgili yayın yapan sekiz derginin son 5 yıl içerisinde yayınladıkları toplam 1233 makale analiz edilmiştir. Çalışmada incelenen makaleler araştırma türü, deseni, örneklem seçimi, örnekleme yöntemi, ölçme aracı ve analiz yöntemi açısından analiz edilmişlerdir. Çalışmadan elde edilen sonuçların uzaktan eğitim alanında gelecek çalışmalara yön vermede belirleyici bir kaynak olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda gelecek çalışmaların farklı tarih aralığında, dergi sınırlaması yapılmadan makalelerin incelenmesiyle uzaktan eğitim araştırmalarının gelişimi ve eğilimlerini yansıtmada daha geniş bir tablo çizeceği düşünülebilir.


Keywords


Distance Education; Document Review

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.19126/suje.70220

References


Akça-Üstündağ, D. (2009). Türkiye’de bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanında yapılan yüksek lisans tezleri-nin içerik ve yöntem açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış lisans tezi, Gazi Üniversitesi, An-kara.

Alper, A.,& Gülbahar, Y. (2009). Trends an dissues in educational technologies: A review of recent research in TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8 (2), 124-135.

Anglin, G.,& Morrison, G. (2000). An analysis of distance education research: Implications for the inst-ructional technologist. Quarterly Review of Distance Education, 1(3), 180194.

Berge, Z.,&Mrozowski, S. (2001). Review of research in distance education. American Journal of Distance Education, 15(3), 5-19.

Bernard, R.,Abrami, P., Lou, Y., & Borokhovski, E. (2004). A methodological morass? How we can improve quantitative research in distance education. Distance Education, 25(2), 175-198.

Bozkurt, A., Akgün-Ozbek, E., Yılmazel, S., Erdoğdu, E., Uçar, H., Güler, E., & Aydın, C. H. (2015). Trends in distance education research: A content analysis of journals 2009-2013. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(1).

Chung, S. H.,&Khor, E. T. (2015). Development of Interactive Mobile-Learning Application in Distance Educationvia Learning Objects Approach. In New Trends in Intelligent Information and Database Systems (pp. 373-380). Springer International Publishing.

Davies, R. S.,Howell, S. L., & Petrie, J. A. (2010). A review of trends in distance education scholarship at research universities in North America, 1998-2007. International Review of Research in Open and Distance Learning, 11(3), 42-56.

Diaz, D. P. (2000). Carving a new path for distance education research. The Technology Source. http://horizon.unc.edu/TS/default.asp?show_articleandid_68 adresinden 8Eylül 2015 tarihinde indirilmiştir.

Hauser, L. (2013). Qualitative Research in Distance Education: An Analysis of Journal Literature 2005–2012. American Journal of Distance Education, 27(3), 155-164.

Holmberg, B. (1985). Status and trends of distance education. Lund: Lector Publishing.

Horzum, M. B., Özkaya, M., Demirci, M., ve Alpaslan, M. (2013). Türkçe Uzaktan Eğitim Araştırmalarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.142, 1-12.

Hwang, G.,Vu, P.,& Chen, C.(2012). An online game approach for improving students’ learning perfor-mance in web-based problem-solving activities. Computers & Education, 59, 1246- 1256.

Kaya, Z. (2002), Uzaktan Eğitim, Ankara: Pegem A Yayıncılık. http://www.jret.org/FileUpload/ds217232/File/uzaktanegitim.pdf adresinden 8 Eylül 2015 tari-hinde indirilmiştir.

Koble, M. A.,& Bunker, E. L. (1997). Trends in research and practice: An examination of The American Journal of Distance Education 1987-1995. American Journal of Distance Education, 11(2), 19-38.

Koper, R. (2015). How do students want to learn in online distance education? Profiling student prefe-rences. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(1).

Lee, Y.,Driscoll, M. P., & Nelson, D. W. (2004). Thepast, present, and future of research in distance edu-cation: Results of a content analysis. The American Journal of Distance Education, 18(4), 225-241.

Miles, B. M. & Huberman A. M., (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. 2nd ed. California, USA: Sage Publications, p.27.

Mishra, S. (1997). A critical analysis of periodical literature in distance education. Indian Journal of Open Learning, 6(1&2), 39-54.

Moore, M. And Thompson, M. M. (1997). The Effects Of Distance Learning, New York: American Center fortheStudy of DistanceEducation.

Panda, S. (1992). Distance educational research in India: Stock-taking, concerns and prospects. Distanc eEducation, 13(2), 309-326.

Perraton, H. (2000). Rethinking the research agenda. International Review of Research in Open and Distance Learning, 1(1). Retrieved July 18, 2001, from http://www.irrodl.org/v1.1html adresinden 08 Eylül 2015 tarihinde indirilmiştir.

Phipps, R.,&Merisotis, J. (1999). What’s the difference? A review of contemporary research on the effectiveness of distance learning in higher education. Washington, DC: The Institute for Higher Education Policy.

Rourke, L.,&Szabo, M. (2002). A content analysis of theJournal of Distance Education 1986-2001. International Journal of E-Learning & Distance Education, 17(1), 63-74.

Saba, F. (2000). Research in distance education: A status report. International Review of Research in Open and Distance Education, 1(1), 19.

Scriven, B. (1991). Ten years of 'Distance Education'. Distance Education, 12(1), 137-153.

Sherry, L. 1996. Issues in distance learning. International Journal of Educational Telecommunications1 (4): 337-65. http://ldt.stanford.edu/~leemba/ldt/resources/issues_in_distance_learning.htm adresin-den 08 Eylül 2015 tarihinde indirilmiştir.

Simonson, M.,Smaldino, S., Albright, M. ve Zvacek, S. (2008). Teaching and learning at a distance foundati-ons of distance education (4th ed.). http://learning.fon.edu.mk/knigi/teachinganlearningatadistance-4.pdf2 Eylül 2015 tarihinde indirilmiştir.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık

Zawacki-Richter, O. (2009). Researchareas in distance education: A Delphi study. The International Re-view of Research in Open and Distributed Learning,10(3).

Zawacki‐Richter, O.,& vonPrümmer, C. (2010). Gender and collaboration patterns in distance education research. Open Learning, 25(2), 95-114.

Zawacki-Richter, O.,Bäcker, E. M., &Vogt, S. (2009). Review of distance education research (2000 to 2008): Analysis of research areas, methods, and authorship patterns. International Review of Rese-arch in Open &Distance Learning, 10(6).
Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455