Facebook Sosyal Ağına Entegre E-Portfolyo Yazılımının Akademik Başarı ve Öğretim Sürecinde Kullanımına Yönelik Tutuma Etkisi

Hasan ÖZGÜR
3.210 596

Abstract


Gerçekleştirilen araştırmanın amacı Facebook sosyal ağ sitesine entegre edilen e-portfolyo yazılımının öğrenenlerin akademik başarıları ve e-portfolyo sürecine yönelik tutumları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırma, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE bölümünün üçüncü sınıfında öğrenim gören 69 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. Araştırmada, Geçer ve Dağ (2010) tarafından hazırlanan “Bilgisayar Okur-Yazarlık Ölçeği” ile Demirli (2007) tarafından geliştirilen “E-Portfolyo Öğretim Sürecine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca, e-portfolyo ile değerlendirmenin, akademik başarı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından bir akademik başarı testi geliştirilmiştir. Deney grubunda yer alan ve Facebook sosyal ağ sitesine entegre edilen e-portfolyo yazılımını kullanan öğretmen adaylarının eğitim sonucunda elde ettikleri akademik başarı ortalama puanın diğer grupta yer alan sınıf arkadaşlarına kıyasla anlamlı şekilde yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca uygulama sonucunda gerçekleştirilen kalıcılık testinde, deney grubundaki öğretmen adaylarının akademik başarı ortalama puanının sınıf arkadaşlarına kıyasla anlamlı şekilde yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Gerçekleştirilen kalıcılık testinde, deney grubundaki öğretmen adaylarının, Facebook sosyal ağ sitesine entegre edilen e-portfolyo yazılımının öğretim sürecinde kullanımına ilişkin tutumlarının olumlu kalmaya devam ettiği ortaya çıkmıştır.


Keywords


E-portfolyo; Facebook; öğretmen adayı; akademik başarı; e-portfolyo öğretim sürecine yönelik tutum.

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.19126/suje.46684

References


Ahn, J. (2004). Electronic Portfolies: Blending Technology, Accountability & Assessment. T.H.E. Journal, 31(9), 12-18.

Anderson, M. A. (2005). Yes, you should create a professional portfolio. Multimedia Internet School, 4, 34-36.

Babaee, M. (2012). E-portfolio in Social Media for Facilitating Language Learning. The Internet Journal of Language, Culture and Society, 35(2012), 29-35.

Bahçeci, D. (2006). Anatomi Dersinde Portfolyo Kullanmanın Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Özellikleri Üzerine Etkisi [The effects of using portfolio essesment in anatomy course on students’ cognitive and affective skills]. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi - Tez No:215382.

Barış, M. F. (2011). Bir sosyal ağ sitesine e-portfolyonun (Elektronik Gelişim Dosyası) entegre edilerek uygulanması ve sonuçlarının incelenmesi [ Integration of the e-portfolio into a social network and analysis of results]. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi - Tez No: 304652.

Bartholomew, M., Jones, T., & Glassman, M. (2012). A community of voices: Educational blog management strategies and tools. TechTrends, 56(4), 19-25. doi: 10.1007/s11528-012-0583-3

Başçiftçi, R. (2011). Portfolyonun Fen ve Teknoloji Dersindeki Öğrenci Başarısı ve Kalıcılığa Etkisi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey, 311-316.

Barrett, H. (2000). Create Your Own Electronic Portfolio. Learning & Leading with Technology, 27(7), 14-21.

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education, 5(1), 7–74.

Callaghan, N., & Bower, M. (2012). Learning through Social Networking Sites-The critical role of the teacher. Educational Media International, 49(1), 1-17.

http://dx.doi.org/doi:10.1080/09523987.2012.662621 adresinden 01.08.2014 tarihinde erişilmiştir.

Cerdà , F. L. (2012). Facebook’s Potential for Collaborative e-Learning. RUSC, 8(2), 197-210.

Cheng, G., & Chau, J. (2009). Digital video for fostering self reflection in an ePortfolio environment. Learning, Media and Technology, 34(4), 337-350. doi:10.1080/17439880903338614

Cheung, C. M. K., Chiu, P. Y., & Lee, M. K. O. (2011). Online social networks; why do students use Facebook? Computers in Human Behavior, 27(4), 1337-1343.

Cotterill, S. J. (2007). What is an ePortfolio? ePortfolios 2007, Maastricht. http://www.eportfolios.ac.uk/definition adresinden 10.04.2013 tarihinde erişilmiştir.

Çayırcı, Ç. ve Altun, E. (2006). Yapılandırmacılık ve Elektronik Portfolyo Kullanımı (E-Portfolyo). Eğitimde Çağdaş Yönelimler - 3: Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları. İzmir: Özel Tevfik Fikret Okulları.

Çayırcı, Ç. (2007). İlköğretim 7. Sınıfta Web Tabanlı Portfolyo Uygulaması: Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Örnekleri. [Web-based portfolio application in primary school 7th grade: Samples of sciences and social sciences].(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, İzmir, Türkiye. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi - Tez No: 211601.

Demir, S. (2012). Öğretmen eğitimi bağlamında bir öğrenme ve değerlendirme yöntemi olarak portfolyo. Erciyes Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 32(1), 237-259.

Demirli, C. (2007). Elektronik Portfolyo Öğretim Sürecinin Öğrenen Tutumlarına ve Öğrenme Algılarına Etkisi [The effect of electronic portfolio process on learners' attitudes and learning perceptions]. (Yayınlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi - Tez No: 206527.

Döşlü, A. (2009). Ortaöğretim 10. sınıf bilgi ve iletişim teknolojileri dersinde web tabanlı portfolyo kullanımı -Adana ilinde bir çalışma [Use of web based portfolio in information and communication technologies course of 10th grade of secondary education -An investigation in Adana]. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bilim Dalı. Adana, Türkiye. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi - Tez No: 229921.

Ediger, M. (1996). Portfolios, Pupils and The Teacher. Education Quarterly, 25(1), 4-55.

Ekici, M. ve Kıyıcı, M. (2012). Sosyal Ağların Eğitim Bağlamında Kullanımı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 156-167.

Erdoğan, T. (2006). Yabancı Dil Öğretiminde Portfolyoya Dayalı Değerlendirmenin Öğrenci Başarısı ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, İzmir, Türkiye. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi - Tez No: 187179.

Erice, D. (2008). The impact of e-portfolio on the writing skills of foreign language learners studying at Abant İzzet Baysal University basic English program [Elektronik portfolyonun Abant İzzet Baysal Üniversitesi temel İngilizce Eğitimi bölümü öğrencilerinin yazma becerileri üzerindeki etkisi]. (Unpublished doctorate dissertation). Gazi University, Institute of Educational Sciences, Department of English Language Teaching. Ankara, Turkey. Ankara, Türkiye. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi - Tez No: 226917.

Geçer, A. K. ve Funda, D. (2010). Üniversite öğrencilerinin bilgisayar okur-yazarlik düzeylerinin belirlenmesi: Kocaeli Üniversitesi örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 20-44.

Grace, C. (1992). The portfolio and its use: developmentally appropriate assessment of young children. Eric Digest. ED351150. http://www.ericdigests.org/1992-1/use.htm adresinden 10.05.2013 tarihinde erişilmiştir.

Gürol, M., Demirli, C. (2006). e-Portfolio sürecinde öğrenci motivasyonu, VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa / KKTC, 19-21 Nisan, 2006.

Hew, K., F. (2011). Students’ and teachers’ use of Facebook. Computers in Human Behavior, 27(2011), 662–676.

Kabilan, M. K., Ahmad, N., & Abidin, M. J. Z. (2010). Facebook: An online environment for learning of English in institutions of higher education? The Internet and Higher Education, 13(4), 179 – 187.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 15. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kennedy, F., Bruen, J., & Péchenart, J. (2012). Using an e-portfolio to facilitate the self-assessment of both language and intercultural learning in higher education: A case-study approach. Language Learning in Higher Education, 1(1), 227-247. DOI: 10.1515/cercles-2011-0015.

Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2002). Fen Eğitiminde Öğrencilerin Gelişimini Değerlendirmek İçin Portfolyo Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 167-177.

Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2005). Fen Eğitiminde Öğrencilerin Gelişimini Değerlendirmek İçin Portfolyo Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4(1), 101-106.

Lebuffe, J. R. (1993). Performance Assessment. Science Teacher, 60(6), 46-48.

Lee, M. J. W., & McLoughlin, C. (2008). Harnessing the affordances of Web 2.0 and social software tools: can we finally make “student-centered” learning a reality? Paper presented at the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Vienna, Austria.

Lockyer, L. & Patterson, J. (2008). Integrating social networking technologies in education: a case study of a formal learning environment. In. Proceedings of 8th IEEE international conference on advanced learning Technologies, 529-533, Spain: Santander.

Lopez-Fernandez, O., & Rodriguez-Illera, J. L. (2009). Investigating university students’ adaptation to a digital learner course portfolio. Computers & Education, 52, 608-616.

Madge, C., Meek, J., Wellens, J., & Hooley, T. (2009). Facebook, social integration and informal learning at university: It is more for socializing and talking to friends about work than for actually doing work. Learning, Media and Technology, 34(2), 141-155.

Masic, I., & Sivic, S. (2011). Social Networks in Education of Health Professionals in Bosnia and Herzegovina - The Role of Pubmed/Medline in Improvement of Medical Sciences. Acta Inform Medica, 19(4), 196-202. DOI: 10.5455/aim.2011.19.196-202.

Mason, R., Pegler, C., & Weller, M. (2004). E-portfolios: an assessment tool for online course. British Journal of Educational Technology, 35(6), 717-727.

Mooney, C. (2009). Online social networking. D. A. Miller (Ed.). New York, NY: Gale Cengage Learning.

Özden, Y. (2003). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Özyenginer, E. (2006). Bilgisayar dersinde elektronik portfolyo yöntemi kullanımı üzerine bir çalışma. [An investigation on using of methot of electronic portfolio in a computer course] (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, İzmir, Türkiye. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi - Tez No: 189825.

Paulson, F. L. Paulson, P. R., & Meyer, C. A. (1991). What Makes a Portfolio a Portfolio? Educational Leadership, 48(5), 60-63.

Pekkanlı, E. I. (2003). The impact of the European language portfolio on the learner autonomy of Turkish primary school students [Avrupa dil gelişim dosyasının Türk ilköğretim öğrencilerinin öğrenen özerkliğe etkisi], (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi - Tez No: 124618.

Pempek, T. A., Yermolayeva, Y. A., & Calvert, S. L. (2009). College students' social networking experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(3), 227-238.

Prus, J., & Johnson, R. (1993). Student assessment options: A review and critical analysis. Paper presented at English AAHE Conference on Higher Education Assessment, Chicago,IL.

Ryan, P. J. (1998). Teacher development and use of portfolio assessment strategies and the impact on instruction in mathematics. Doctoral dissertation, Stanford University School of Education, Stanford, CA.

Salinas, J., Marín, V., & Escandell, C. (2011). A case of institutional PLE: integration of VLE and e-portfolio for students. In: Proceedings of the PLE Conference 2011, 1-16. 10th - 12th July 2011, Southampton, UK. http://journal.webscience.org/585/ adresinden 05.08.2015 tarihinde erişilmiştir.

Sánchez, R. A., Cortijo, V., & Javedc, U. (2014). Students’ perceptions of Facebook for academic purposes. Computers & Education, 70 (2014), 138-149.

Schacter, J. (1995). A guide for designing performance assessment. Los Angeles Learning Center Alternative assessment Guidebook. Center for Research on Evaluation, Standards and Student Testing, University of California, Los Angeles, CA.

Selwyn, N. (2009). Faceworking: Exploring students’ education-related use of Facebook. Learning, Media and Technology, 34(2) (2009), 157-174.

Simon, M., & Forgette-Giroux, R. (2000). Impact of a content selection framework on portfolio assessment at the classroom level. Assessment in Education, 7(1), 84-101.

Sivakumaran, T. (2005). Analysis of teacher candidates’ and faculty evaluationof theutilityof a single digital portfolio system” (Doctoral Dissertation. The University of Tennessee, 2005), ProQuest Dissertations and Theses, (ProQuest document ID: 953995161).

Socialbakers (2013). Turkey Facebook Statistics., http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/turkey adresinden 11.05.2013 tarihinde erişilmiştir.

Stanciu, A., Mihai, F. & Aleca, O. (2012). Social Networking as an Alternative Environment for Education. Accounting and Management Information Systems, 11(1), 56–75.

http://www.cig.ase.ro/articles/11_1_4.pdf

Stiggins, R. J. (1999). Assessment, student confidence, and school success. Phi Delta Kappan, 81(3), 191-198.

Tonbul, E. B. (2009). A suggested e-portfolio model for ELT students at Gazi University [Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bir e-portfolyo model önerisi]. (Unpublished masyer dissertation). Gazi University, Institute of Educational Sciences, Department of English Language Teaching, Ankara, Türkiye. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi - Tez No: 228364.

Tur, G., & Marin, I. V. (2014). Student Teachers’ Attitudes toward Collaboration in ePortfolios Built with Web 2.0 Tools. UAE Journal of Educational Technology and eLearning, 5 (2014), 58-65.

Wade, A., Abrami, P. C. & Sclater, J. (2005). An Electronic Portfolio to Support Learning. Canadian Journal of Learning and Technology, 31(3). http://cjlt.csj.ualberta.ca/index.php/cjlt/article/view/94/88 adresinden 12.05.2013 tarihinde erişilmiştir.

We Are Social (2015). Social, Digital & Mobile in The Middle East, North Africa & Turkey Report. http://www.slideshare.net/wearesocialsg/social-digital-mobile-in-the-middle-east-north-africa-turkey?related=4 adresinden 06.05.2015 tarihinde erişilmiştir.

Zeichner, K. & Wray, S. (2001). The teaching portfolio in US teacher education programs: What we know and what we need to know. Teaching and Teacher Education, 17(5), 613-621.
Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455