Okul Öncesi Eğitimde Drama Yöntemi ile İşlenen Değerler Eğitimi Derslerinin Farkındalık Düzeyi Üzerindeki Etkisi

Yeliz KAYA, Rafet GÜNAY, Hasan AYDIN
6.864 1.613

Abstract


Bu araştırmanın amacı, değerler eğitiminde drama yönteminin öğrencilerin değerlere ilişkin farkındalıklarını arttırmadaki etkisini saptamaktır. Araştırma kapsamında Diyarbakır il merkezindeki altı farklı anaokulundan 11 okul öncesi öğretmeni ile değerler eğitimi dersi işleyip işlemedikleri, işliyorlarsa nasıl işledikleri ile ilgili görüşme yapılmıştır. Daha sonra bu görüşme bulgularından yola çıkarak değerler eğitimi konularının drama yöntemi ile işlenmesinin etkililiğine dair yarı deneysel bir çalışma yapılmıştır. Bu amaçla bir anaokulunun iki sınıfı deney ve kontrol grubu olarak belirlenmiş ve bu gruplara araştırmacılar tarafından hazırlanan ve uzman görüşü alınarak son şekli verilen Resimli Kartlar Farkındalık Testi uygulanmıştır. Ayrıca deney ve kontrol grubu velilerine araştırmacılar tarafından hazırlanan ve uzman görüşü alınarak son şekli verilen Aile Davranış Değerlendirme Formu uygulanmıştır. Veriler, SPSS 20.0 paket programı ile analiz edilmiş ve drama yöntemi ile işlenen değerler eğitimi dersinin öğrencilerin değerlere ilişkin farkındalıklarını arttırmada etkili olduğu saptanmıştır.


Keywords


Değerler Eğitimi, Drama Yöntemi, Okul öncesi Eğitim.

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.19126/suje.76036

References


Akınoğlu, O., & Akbaş, H. Ş. (2010). Fen Eğitiminde Problem Çözme Stratejisi Olarak Drama Uygulamalarının Kavramsal Anlamaya Etkisi. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Antalya-Turkey, 360-366.

Akman, B. (1994). Okul Öncesi Dönemde Ahlak (Moral) Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimcileri için El Kitabı, (Edi-tör: Şule Bilir). İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

Aslan, M. (2011). İlköğretimde Karakter Eğitimi ve Öğrencilere Kazandırılması Gereken Değerler. Yayınlan-mamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Balat, G. U., & Beceren, B. Ö. (2010). Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi. Eğitime Bakış Dergisi. 18(6), 59-63.

Balat, G.U., & Dağal, A.B. (2009). Okul öncesi dönemde değerler eğitimi etkinlikleri. Ankara: Kök Yayıncılık.

Başkaya, Ö. (2000). Dört Drama Liderinin Yaklaşımlarına Genel Bir Bakış ve Yaratıcı Dramada Temel İlkeler. Türkiye 2. Drama Liderler Buluşması. Yayına Hazırlayan: Naci Aslan. Ankara: Oluşum Tiyat-rosu ve Drama Atölyesi. 83-88.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yön-temleri, Ankara: Pegem Akademi.

Can-Yaşar, M., & Aral, N. (2011). Türkiye’de okul öncesinde drama alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 75-96.

Candaş, C. (3 Mayıs 2004). Etkili Bir Öğretim Yöntemi: Yaratıcı Drama. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. http://www.egitimdeiyiornekler.org/assets/gecmis-iokler/.pdf adresinden erişilmiştir

Cömertpay, Binnur. (2006). Dramanın 5-6 Yaş Grubu Çocuklarının Dil Edinimine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Creswell, John. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualita-tive Research. Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Creswell, J., & Plano Clark, V. L. (2014). Karma Yöntem Araştırmaları (Çeviri Ed. Dede,Y. & Demir S.B.) Ankara: Anı Yayıncılık.

Doğan, M. (3 Mayıs 2004). Biyoloji Derslerinde Yaratıcı Drama ile Öğrenmeye Örnekler. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, İstanbul.

Ekiz, D. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Gökçek, S. (2007). 5–6 Yaş Çocukları İçin Hazırlanan Karakter Eğitimi Programının İncelenmesi. Yayınlan-mamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

İpşirli, S. (2011). 3-6 Yaş Çocuğun Genel ve Din Eğitiminde Temel Değerler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Kabaca, T., & Erdoğan, Y. (2007). Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki Tez Çalışmalarının İstatistiksel Açıdan İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2,(22), 54-63.

Kamen, M. (1992). Creative Drama and the Enhancement of Elementary School Students’ Understanding of Science Concepts. Dissertation Abstracts International, DAI-A 52(07), 2489.

Karasar, Niyazi. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.

Katılmış, A., Ekşi, H., & Öztürk, C. (2011). Sosyal Bilgiler Ders Kazanımlarıyla Bütünleştirilmiş Karakter Eğitimi Programının Etkililiği - Efficiency of Social Studies Integrated Character Education Program. Kuramdan Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (KUYEB). 2(11), 530-548.

Keskin, E. (2006). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin öz-yeterlik düzeyleri ile problem çözme yaklaşımlarını kullanma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelemesi (Denizli ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Keskin, S.C., & Söylemez, H. (16-18 Kasım 2012). Değer Eğitimine Dair Okul Aile İşbirliğinde Veliler Eğitimin Neresinde?, II. Uluslararası Değerler Sempozyumu Bildirisi.İstanbul.

Kocayörük, A. (2000). İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Becerilerini Geliştirmede Dramanın Etkisi. Yayınlan-mamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Kuczynski, L., & Kochanska, G. (1990). Development of Children's Noncompliance Strategies From Toddlerhood to Age 5. Developmental Psychology 26, 398–408.

MEB. (2013). Okul öncesi Eğitimi Programı. http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf adre-sinden erişilmiştir.

Oğur, B., & Kılıç, G.B. (9-11 Ekim 2004). Canlıların İç Yapısına Yolculuk ve Vücudumuzda Neler Var? Çevremizi Nasıl Algılıyoruz? Ünitelerinde Yaratıcı Drama Uygulaması, 6.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 71. İstanbul.

O’Neil, C., & Lambert, A. (1991). Drama Structures A Pratical Handbook for Teachers. Chelpenman: Heine-mann Educational Books.

Ölçer, S. (3 Mayıs 2004). Okul öncesinde Fen-Doğa matematik materyalleri, Poster Bildiri, Eğitimde İyi Örnekler Konferans., İstanbul: Sabancı Üniversitesi.

Öztürk, N. (2011). 61-72 Aylık Çocuklar İçin Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği’nin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması (Ankara örneklemi). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Pantidos, P., Spathi, K., & Vitoratos, E. (2001). The Use of Drama in Science Education: The Case of Blegdamsvej Faust. Science and Education, http://www.ingentaconnect.com/adresinden erişilmiş-tir.

Samur, A. Ö. (2011). Değerler eğitimi programının 6 yaş çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.

San, İ. (1996). Yaratıcılığı Geliştiren Bir Yöntem ve Yaratıcı Bireyi Yetiştirme Bir Disiplin: Eğitsel Yaratıcı Drama. Yeni Türkiye Dergisi, 7, 148-160.

Selvi, K. (2003). Eğitimde Yaratıcı Drama Yöntemini Uygulama İlkeleri, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 181-188.

Sevinç, M. (2004). Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Morpa Yayınevi.

Tatar, A.F. (2009). Okul Öncesi Eğitiminde (5–6 Yaş) Hoşgörü Eğitimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Topbaşı, F. (2006). Okul Öncesi Dönem 6 Yaş Grubu Çocukların Törel (Ahlâkî) Gelişiminde Dramanın Yeri Ve Önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Uysal, F. (2011). Karakter Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Yalım, N. (2009). 5-6 Yaş Çocuklarında Matematiksel Şekil Algısı Ve Sayı Kavramının Gelişiminde Drama Yönteminin Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Yazar, T., & Erkuş, S. (2013). The Evaluation the Opinions of Pre-school Education Teachers about the Values Education in Pre-school Education Programme. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakül-tesi Dergisi, 20, 196-211.
Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455