Eğitim Bilişim Ağında Yer Alan Türkçe Dersi Videoları Üzerine Bir İnceleme

Murat ATEŞ, Arif ÇERÇİ, Serdar DERMAN
4.618 919

Abstract


Dil öğretiminde temel amaç, dil becerilerinin geliştirilmesi ve öğretimi yapılan dilin kurallarının sezdirilmesidir. Bu doğrultuda öğretim surecine dahil olan bütün etmenler öğretimin verimliliğini artırmak üzere düzenlenir. Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak uzaktan eğitim uygulaması yaygınlaşmıştır. Türkçe öğretiminde de teknolojinin getirdiği yenilik ve kolaylıklardan faydalanmak verimliliği artıracaktır. Bu düşüncelere bağlı olarak son dönemlerde Türkçe öğretimini uzaktan eğitim uygulamalarına uyumlu hâle getirme çalışmaları hız kazanmıştır. Eğitimde fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketinin (FATİH Projesi) önemli birleşenlerinden biri de eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesidir. Bu amaçla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) oluşturulmuş ve elektronik içerikler bu ağ üzerinden hizmete sunulmuştur. EBA’daki e-içeriklerin önemli bir bölümünü ders videoları oluşturmaktadır. Araştırmada Türkçe dersi videolarının sistematik bir anlayışla ele alınması amaçlanmış; böylece bu videoların -“FATİH Projesi” kapsamında- amaca ne ölçüde katkı sağladığı incelenmiştir. EBA’da Türkçe dersi videolarını çeşitli değişkenler bakımından sistematik bir şekilde incelemeye yönelik betimsel bir araştırmadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmada analiz edilen Türkçe ders videoları 16 Nisan 2015 tarihinde EBA’da erişilebilen 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenciler için hazırlanmış Türkçe ders sunumlarını kapsamaktadır. 125 ders videosu araştırmacıların her biri tarafından üçer defa izlenmiş önceden belirlenmiş yedi (7) soru açısından incelemeye tabi tutulmuştur. Ulaşılan sonuçlar her alt amaca uygun olarak tablolar hâlinde sonuçlandırılmıştır.


Keywords


Eğitim Bilişim Ağı, Türkçe dersi videoları, doküman analizi

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.19126/suje.95734

References


Akyol, H. (2007, 27-29 Nisan). Vygotsky, Piaget ve Yapılandırmacı Okuma Eğitimi. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Eskişehir.

Brooks, J. G. "& Brooks, MG.(1999)." Search of understanding: The case for constructivist classrooms (86).

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (2006). Bilgi toplumu stratejisi 2006-2010. Ankara: DPT.

Güneş, F. (2009). Türkçe Öğretiminde Günümüz Gelişmeleri ve Yapılandırmacı Yaklaşım. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 1-21.

Karadağ E., Korkmaz T.(2007). Kuramdan Uygulamaya Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı. 1-5. Sınıf Etkinlik Örnekleriyle. Ankara: Kök

Kavcar, C., Oğuzkan, F., & Sever, S. (2004). Türkçe Öğretimi. Ankara: Engin

Kayısı, F., Aydın, H. (2014) Fatih Projesi Kapsamında Tablet Bilgisayar İçeriklerinin Değerlendirilmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3, 72-85.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks. CA: Sage.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2015). Eğitimde FATİH Projesi web sayfası. erişim http://FATİHprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2015). Eğitimde FATİH Projesi web sayfası. erişim http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6

Özbay, M. (2008). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I (2. Baskı). Ankara: Öncü

Özden, Y. (2003). Öğrenme Ve Öğretme (6. Baskı) Ankara: Pegem A

Özdemir, E.(1983). Anadili öğretimi. Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergisi 379-380,18-30.

Saban, A. (2009). Çoklu Zekâ Kuramı İle İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 9 (2), Bahar / Spring 2009, 833-876.

Sever, S. (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme(4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık,

Tarhan, B. (2010) Çocuk Tiyatrolarında İçerik Analizi: Ankara Devlet Tiyatrosu Örneği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Yıldırım, A. Şimşek, H.(2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık,

Yıldız, C. Okur, A. Arı, G. Yılmaz Y. (2006). Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A

Yurt, G. ve Arslan, M. (2014) 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Şekil-İçerik-Metin Yönünden İncelenmesi. Zambak ve Pasifik Yayınları Örneği, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences 31, 317-327.
Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455