Değerler, Gençlik ve Sivil Toplum Kuruluşları

Levent ERASLAN, Erdi ERDOĞAN
3.668 815

Abstract


In the recent years, value education has become one of the important study fields. It is foreseen thatit will maintain its importance for providing healty society order in the coming years. This researchaims to specify university students’ perpectives devoted to both value concepts and non govermental organizations – value relations within the context of values education. The research was designed with both quantitative and qualitative method. The study is descriptive in terms of quantitative method. In terms of qualitative method, universal and local value perceptions were asked toparticipants. In the analysis of quantitative datas, SPSS 15. 0 package software was used, percentage and frequency values were indicated. Furthermore, in the analysis of qualitative datas, contentanalysis method was used. Research’s study group comprises of 170 university students and graduate students in the age of between 18 – 28. Study group of university students involve in psychological counseling and guidance, Turkish education, primary school teacher training, computer andinstructional technologies, graduate students group comprises of management, economy, econometrics, public administration, literature, history, geography, music, religious culture and mathematics. In the light of research’s findings, it was reached to results that participants attach importance to non-govermental organizations in the process of value education, while participants carefamily, religion and tolerance as local values, they think peace, human rights and freedom as universal values and participants give particular importance to family value

Keywords


Value, Value Education, Value Analysis, Civil Society

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.19126/suje.35998

References


Aktaş, M. C. (2014). Nitel Veri Toplama Araçları. M. Metin (Ed.). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Akpınar, B ve Özdaş, F. (2013). İlköğretimde Değer Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Analiz, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23 (2): 105-113.

Balay, R. (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37 (2): 61-82.

Bolay, S. H. (2007). Değerlerimiz ve Günlük Hayat, Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (1): S. 12-19.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.

Dilmaç, B, Deniz, M ve Deniz, M.E. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışları İle Değer Tercihlerinin İncelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7 (18): 9-24.

Doğan, İ. (2011). Eğitim Sosyolojisi, Ankara: Nobel Yayınları.

Eraslan, L. (2013). Değerler Eğitiminde Sivil Toplum Katılımı ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü (Üniversite Gençliği Değer Analizi). Uluslararası Antalya Değerler Eğitimi Sempozyumu, Antalya.

Eraslan, L, Erdoğan, E ve Hayran, Y. (2015). Can Civilians Contribute to Education? The Impact of Non Govermental Organizations in Value Education. International Journal of Academic Research in Edu-cation and Review, 3 (4): 87-99.

Fidan, K., N. (2009). Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 2 (2): 1-18.

Gray, R. (2002) The Social Accounting Project And Accounting Organizations And Society: Privileging Engagement, İmaginings, New Accountings And Pragmatism Over Critique? Accounting, Organizations and Society, 29 (7) :687-708.

Hildy, T. (2004). The İmportance Of Nongovernmental Organizations (Ngos) İn Global Governance And Value Creation: An İnternational Business Research Agenda, Journal of International Business Studies, 35: 463–483.

Kurtulmuş, M, Tösten, R ve Gündaş, A. (2014). İlköğretim 1.Kademe Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar. Değerler Eğitimi Dergisi, 12 (27): 281-305.

Macionis, J. J. (2012). Sociology (Sosyoloji), Ankara: Nobel Yayıncılık.

MEB. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (4-5. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Memiş, A ve Gedik, E, G. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 8 (20): 123-145.

Neachu, M. (2013). Promoting Education for Values In the Scholar Curriculum. Journal of Plus Educa-tion, 9 (1): 106-112.

Oğuz, E. (2012). Öğretmen Adaylarının Değerler ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (2): 1309-1325.

Tatlıdil, E ve Günder, E, E. (2013). Küreselleşen Değerlerin Eğitim Kurumları Üzerine Etkisi. Değerler Eğitimi Dergisi, 11 (26): 259-277.

Türk Dil Kurumu (TDK), www.tdk.gov.tr Erişim: 25.12.2014

Yazıcı, K. (2006). Değerler Eğitimi’ne Genel Bir Bakış, TÜBAR, 19: 499-522.

Yel, S. ve Aladağ, S. (2012). Sosyal Bilgilerde Değerlerin Öğretimi. M. Safran (Ed.), Sosyal Bilgiler Öğreti-mi (119-150) Ankara: Pegem Akademi.

Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, E. (2009). Öğretmenlerin Değer Tercihlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi: 7 (17): 109-128.
Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455