Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Güvenliği Farkındalıkları: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği

Özcan Erkan AKGÜN, Murat TOPAL
5.128 967

Abstract


This study was conducted in survey model to determine awareness of information security of the217 prospective teachers from different departments that attending Faculty of Education at SakaryaUniversity. ”Information Security Questionnaire” that developed by authors was used for data collection. The findings of the survey revealed, that there were important number of students at lowlevels of awareness. There were significant differences in some cases about awareness level of information security between gender, average computer-internet usage experience by year. Contraryto expectations there were no significant difference between prospective teachers that had education about information security and prospective teachers that have no education about informationsecurity. It is suggested to give inclusive and effective information security education to prospective teachers attending Educational Faculties

Keywords


Information Technologies, Information Security, Information Security Awareness, Prospective Teachers

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.19126/suje.73391

References


Agamba, J. ve Keengwe, J. (2012). Pre-Service Teachers’ Perceptions of Information Assurance and Cyber Security. International Journal of Information and Communication Technology Education, 8(2), 94-101.

Avrupa Birliği Siber Suç Sözleşmesi. (t.y.). http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/ Source/Cybercrime/TCY/ETS%20185%20turkish.pdf

Baykara, M., Daş, R. ve Karadoğan, İ. (2013). Bilgi Güvenliği Sistemlerinde Kullanılan Araçların İncelenmesi. 1st International Symposium on Digital Forensics and Security, Elazığ. http://perweb.firat.edu.tr/personel/yayinlar/fua_721/721_80043.pdf adresinden 27.01.2015 tari-hinde erişilmiştir.

Bilek, B.T. (2012). Bilişim Suçları ve Üniversite Lisans Öğrencilerin Bilişim Suçlarına Yönelik Görüşleri. Yük-sek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (17. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

CSI. (2011). Computer Crime & Security. http://gatton.uky.edu/FACULTY/PAYNE/ACC324/ CSISur-vey2010.pdf

Canbek, G. (2005). Klavye Dinleme ve Önleme Sistemleri Analiz, Tasarım ve Geliştirme. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Canbek, G. ve Sağıroğlu, Ş. (2006). Bilgi, Bilgi Güvenliği ve Süreçleri Üzerine Bir İnceleme. Politeknik Dergisi, 9(3), 165-174.

Cavusoglu, H., Cavusoglu, H. ve Raghunathan, S. (2004). Economics of IT Security Management: Four Improvements to Current Security Practices. Communications of the Association for Information Sys-tems, 14, 65-75.

Çalık, D. ve Çınar, Ö. P. (2009). Geçmişten Günümüze Bilgi Yaklaşımları Bilgi Toplumu ve Internet. 14. Türkiye’de Internet Konferansı Bildirileri, 12-13 Aralık, İstanbul.

Dedeoğlu, G. (2006). Bilişim Toplumu ve Etik Sorunlar. Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.

Dijle, H. (2006). Türkiye’de Eğitimli İnsanların Bilişim Suçlarına Yaklaşımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dijle, H. ve Doğan, N. (2011). Türkiye’de Bilişim Suçlarına Eğitimli İnsanların Bakışı. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 4(2), 43-53.

Gordon, S. ve Ford, R. On the definition and classification of cybercrime. Journal in Computer Virology, 2, 13-20.

Gordon, L. A. ve Loeb, M. P. (2002). The Economics of Information Security Investment. ACM Transacti-ons on Information and System Security, 5(4), 438-457.

Gökmen, Ö. F. (2014). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilişim Güvenliği Eğitimi Verebilme Yeterliklerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversi-tesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

İlbaş, Ç. (2009). Bilişim Suçlarının Sosyo-Kültürel Seviyelere Göre Algı Analizi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Başkent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İlbaş, Ç. ve Köksal, M. A. (2011). Türkiye Bilişim Suçları Raporu: 1990-2011 Temmuz. 2. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Bildiriler Kitabı. İzmir.

İlkan, M., İşçioğlu, E., Egelioğlu, F. ve Doğanalp, A. (2010). Information Security Awareness of Academic Staff Members: An Example of Eastern Mediterranean University School of Computing and Technology. 4. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı Bildirileri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Kınay, H. (2012). Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalık Duyarlılığının Riskli Davranış, Korumacı Davranış, Suça Maruziyet ve Tehlike Algısı İle İlişkisi ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.

Yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Kritzinger, E. ve Smith, E. (2008). Information Security Management: An Information Security Retrieval and Awareness Model for Industry. Computers & Security, 27(5-6), 224-231.

Kruger, H. A. ve Kearney, W. D. (2006). A Prototype for Assessing Information Security Awareness. Computers & Security, 25, 289-296.

Mann, D. ve Sutton, M. (1998). NETCRIME, More Change in the Organization of Thieving. British Jour-nal of Criminology, 38(2), 201-229.

Mart, İ. (2012). Bilişim Kültüründe Bilgi Güvenliği Farkındalığı. Yüksek lisans tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Pro-G. (2003). Bilişim Güvenliği. Sürüm 1.1. Proje Bilişim Güvenliği ve Araştırma San. ve Tic. Ltd. Şti. http://www.pro-g.com.tr/whitepapers/bilisim-guvenligi-v1.pdf 02.05. 2014 tarihine erişilmiştir.

Pusey, P. ve Sadera, W. A. (2011). Cyberethics, cybersafety, and cybersecurity: Preservice teacher knowledge, preparedness, and the need for teacher education to make a difference. Journal of Di-gital Learning in Teacher Education, 28(2), 82-85.

Sağıroğlu, Ş. ve Vural, Y. (2008). Kurumsal Bilgi Güvenliği ve Standartları Üzerine Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(2), 507-522.

Siber. (2013). Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı. http://www.siber.pol.tr

Symantec. (2014). Internet Security Threat Report. http://www.symantec.com/content/en/us/ enterpri-se/other_resources/b-istr_main_report_v19_21291018.en-us.pdf

Şahinaslan, E., Kandemir, R. ve Şahinaslan, Ö. (2009). Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Örneği. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Şanlıurfa.

Şahinaslan, E., Kaantürk, A., Şahinaslan, Ö. ve Borandağ, E. (2009). Kurumlarda bilgi güvenliği farkındalığı, önemi ve oluşturma yöntemleri. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Şanlıurfa.

TCK. (2014).Türk Ceza Kanunu. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.doc

Thompson, M. E. ve Solms V. R. (1998). Information security awareness: educating your users effecti-vely. Information Management & Computer Security, 6(4), 167-173.

Topcu, Ç. (2008). The Relationship Of Cyberbullying to Empathy, Gender, Traditional Bullying, Internet Use and Adult Monitoring. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Tekerek, M. (2008). Bilgi Güvenliği Yönetimi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 132-137.

Tekerek, M.(2012). İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği Farkındalığı: Kahramanmaraş Örneği. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferans, Ankara.

Tekerek, M. ve Tekerek, A. (2013). A Research on Students’ Information Security Awareness. Turkish Journal of Education, 2(3), 61-70.

Wagner, A. E. ve Brooke, C. (2007). Wasting time: The mission impossible with respect to technology-oriented security approaches electronic. Journal of Business Research Methods, 5(2), 117-124.

Whitman, M. E. ve Mattord, H. J. (2012). Principles of Information Security (Fourth Edition). Boston, USA: Course Technology.

Yavuz, H. ve Ulaş, M. (2013). Adli Bilişime konu olan Bilişim Suçları ve Bilgi Güvenliği Farkındalık Tespiti. 1. International Symposium on Digital Forensics and Security Proceding Book. Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Vural, Y. ve Sağıroğlu, Ş. (2008). Kurumsal Bilgi Güvenliği ve Standartları Üzerine Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(2), 507-522.
Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455