2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği (Revize Formu): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Serhat ARSLAN, Ahmet AKIN
5.006 1.798

Abstract


Bu araştırmanın amacı 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği revize formunu (Elliot & Murayama, 2008) Türkçe ’ye uyarlamaktır. Araştırma 450 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde 12 maddeden oluşan 4 boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür. Bu boyutlar; öğrenme-yaklaşma yönelimi, öğrenme-kaçınma yönelimi, performans-yaklaşma yönelimi ve performans-kaçınma yönelimi olarak isimlendirilmiştir. Bulgular ölçeğin madde toplam korelasyonlarının .51 ve .70 arasında sıralandığını ortaya koymuştur. Doğrulayıcı faktör analizinde dört boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x2= 172.08, sd= 48, RMSEA= .076, NNFI=.97, NFI= .98, CFI= .98, IFI= .98, RFI= .96, GFI= .94, SRMR= .048). Bu sonuçlar 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği Revize formundan elde edilen ölçümlerin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.


Keywords


Başarı Yönelimleri, geçerlilik, güvenirlik.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19126/suje.05454

References


2010). Yapılan çalışma ölçeğin iç tutarlılık

güvenirliğinin yeterli olduğunu göstermiştir.

Ancak ölçeğin zaman içindeki güvenirliğini

ölçmek için test tekrar-test çalışmasının yapıl

ması ölçeğin güvenirlik özelliklerinin anlaşıl

masına katkı sağlayabilir. Ayrıca, iç tutarlılık

katsayıları orijinal ölçekten düşük çıkmasının

nedeni olarak kültürel farlılıktan kaynaklanabi

leceği düşünülmektedir. Araştırma örneklemi

Akın, A. (2006). 2X2 Başarı Yönelimleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 1-13.

Akın, A. (2010). Achievement goals and academic locus of control: A structural equation modeling app- roach. Eurasian Journal of Educational Research, (10)38, 1-18.

Akın, A. (2012). Achievement goal orientations and math attitudes. Studia Psychologica, 54(3), 237-249.

Akın, A., & Arslan, S. (2014). The relationships between achievement goal orientations and grit. Education and Science, 39(175), 267-274.

Ames, C. (1984). Achievement attributions and self-instructions in competitive and individualistic goal structures. Journal of Educational Psychology, 76, 478-487.

Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84, 261-271.

Brown, M., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In: K. A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (s. 136-162). Beverly Hills, CA: Sage.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (11. Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Byrne, B. M., & Campbell, T. L. (1999). Cross-cultural comparisons and the presumption of equivalent measurement and theoretical structure: a look beneath the surface. Journal of Cross-Cultural Psychol- ogy, 30, 555-574.

Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. American Psychologist, 41, 1040-1048.

Elliot, A. J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Educational Psychologist, 34, 149-169.

Elliot, A. J., & McGregor, H.A. (2001). A 2 x 2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 501-519.

Elliot, A. J., McGregor, H. A., & Gable, S. (1999). Achievement goals, study strategies, and exam perfor- mance: A mediational analysis. Journal of Educational Psychology, 91(3), 549-563.

Elliot, A. J., & Murayama, K. (2008). On the measurement of achievement goals: Critique, illustration, and application. Journal of Educational Psychology, 100(3), 613–628.

Fryer, J. W., & Elliot, A. J. (2007). Stability and change in achievement goals. Journal of Educational Psy- chology, 99 (4), 700-714.

Harackiewicz, J. M., Brown, K. E., & Elliot, A. J. (1998). Rethinking achievement goals: When are they adaptive for college students and why? Educational Psychologist, 33(1), 1-21.

Harackiewicz, J. M., Barron, K. E., Tauer, J. M., Carter, S. M., & Elliot, A. J. (2000). Short-term and long- term consequences of achievement goals: Predicting interest and performance over time. Journal of Educational Psychology, 92(2), 316-330.

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analysis: Conven- tional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.

Joreskog, K. G., & Sorbom, D. (1996). LISREL 8 referenceguide. Lincolnwood, IL: ScientificSoftware Inter- national.

Karababa, A., Oral, T., & Dilmaç, B. (2014). Ergenlerin başarı amaç yönelimlerini yordayan değişken- lerden biri olarak: İnsani değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 12(27), 165-186.

Maehr, M. L. (1983). On doing well in science: Why Johnny no longer excels; why Sarah never did. In S. G. Paris, G. M. Olson, & H. W. Stevenson (Eds.), Learning and motivation in the classroom (pp. 179- 210), Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Marsh, H. W., Hau, K. T., Artelt, C., Baumert, J., & Peschar, J. L. (2006). OECD’s brief self-report measure of educational psychology’s most useful affective constructs: Cross-cultural, psychometric compar- isons across 25 countries. International Journal of Testing, 6(4), 311-360.

McGregor, H.A., & Elliot, A.J. (2002). Achievement goals as predictors of achievement–relevant process- es prior to task engagement. Journal of Educational Psychology, 94 (2), 381-395.

Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance. Psychological Review, 91, 328-346.

Pintrich, P. R. (2000). An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and research. Contemporary Educational Psychology, 25, 92-104.

Rawsthorne, L. J., & Elliot, A.J. (1999). Achievement goals and intrinsic motivation: A meta-analytic review. Personality and Social Psychology Review, 3(4), 326-344.
Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455