Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Araştırma Eğilimleri

Ceyhun Ozan, Erdoğan Köse
23.343 8.678

Abstract


The purpose of this study is to find out research trends in the field of “Curriculum and Instruction” (CI) inTurkey by exploring the articles that were published between 2007 and 2011. For the purpose, articles wereevaluated in terms of their publishing dates, number of authors, methods, data collection procedures,sample characteristics, data analysis techniques, subject areas and their topics. The articles were exploredby investigating the documents within the framework of descriptive approach and research trends in thefield of CI were attempted to be described. In the study, 24 journals that are published in the field of CI,which are all included in the ULAKBIM Database, were covered in the study. According to results it wasdetermined that the majority of the articles were written either by a single author or two authors, used quantitative research method, descriptive studies, used questionnaires and likert type scale, studied with graduate students and used t-test and variance analysis.

Keywords


Curriculum and instruction, research trends, scientific research, content analysis

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.19126/suje.76547

References


Alper, A. ve Gülbahar, Y. (2009). Trends and Issues in Educational Technologies: A Review of Recent Research in TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 8 (2), 124-135.

Altın, N. (2004). Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Analizi (Ankara, Gazi ve Hacettepe Üniversitesi). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Altunışık, R., Coşkun R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ( baskı). İstanbul: Sakarya Kitabevi.

Apaydın, S. (2009). 2000-2008 Yılları Arasında Türkiye`de Fizik Eğitimi Araştırmaları. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Antalya.

Arık, R. S. ve Türkmen, M. (2009). Eğitim Bilimleri Alanında Yayımlanan Bilimsel Dergilerde Yer Alan Makalelerin İncelenmesi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Antalya.

Aydın, A., Erdağ, C. ve Sarıer, Y. (2010). Eğitim Yönetimi Alanında Yayınlanan Makalelerin Konu, Yöntem ve Sonuçlar Açısından Karşılaştırılması. Eurasian Journal of Educational Research, 39, 37–

Aydın, A. ve Uysal, Ş. (2011). Türkiye’de ve Yurt Dışında Eğitim Yönetimi Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Konu, Yöntem ve Sonuçlar Açısından Değerlendirilmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 42, 1-14.

Aypay, A., Çoruk, A., Yazgan, A. D., Kartal, O. Y., Tunçer, B., Attila, S. M. vd. (2010). Eğitim Yönetimi Araştırmalarının Durumu: Eğitim Yönetimi Dergilerinin Analizi, 1999–2007. Eurasian Journal of Educational Research, 39, 59–77.

Baki, A., Güven, B., Karataş, İ, Akkan, Y. ve Çakıroğlu, Ü. (2011). Trends in Turkish Mathematics Education Research: From 1998 to 2007. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 57-68.

Balcı, A. ve Apaydın, Ç. (2009). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Araştırmalarının Durumu: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 59(15), 325–343.

Bıkmaz, F., Aksoy, E., Tatar, Ö. ve Atak-Altınyüzük, C. (2010). Türkiye’de Program Geliştirme Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Analizi. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Ayvalık.

Chang, Y. H., Chang, C. Y. ve Tseng, Y. H. (2010). Trends of Science Education Research: An Automatic Content Analysis. Journal of Science Education and Technology, 19(4), 315–331.

Chen, W. & Hirschheim, R. (2004). A Paradigmatic and Methodological Examination of Information Systems Research from 1991 to 2001. Information System Journal, 14, 197-235.

Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York: Routledge.

Çalık, M., Ünal, S., Coştu, B. ve Karataş, F. Ö. (2008). Trends in Turkish Science Education. Essays in Education, [Special edition] 23-45.

Çiltaş, A., Güler, G. ve Sözbilir, M. (2012). Mathematics Education Research in Turkey: A Content Analysis Study. Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (1), 574-580.

Dunkin, M. J. (1996). Types of Errors in Synthesizing Research in Education. Review of Educational Research, 66 (2), 87–97.

Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 Yılları Arasında Yayımlanan Eğitim Bilimleri Dergilerindeki Makalelerin Bazı Özellikler Açısından Incelenmesi: Betimsel Bir Analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2 (1), 140-147.

Erdoğan, M., Marcinkowski, T. ve Ok, A. (2009). Content Analysis of Selected Features of K‐8 Environmental Education Research Studies in Turkey, 1997-2007. Environmental Education Research, 15 (5), 525-5

Falkingham, L. T. ve Reeves, R. (1998). Context Analysis- a Tech-nique for Analysing Research in a Field, Applied to Literature on the Management of R and D at the Section Level. Scientometrics, 42 (2), 97-120.

Farhoomand, A. F. ve Drury, D. H. (1999). A Historiographical Examination of Information Systems. Communications of the Association for Information Systems, 1, 1–27.

Fazlıoğulları, O. ve Kurul, N. (2012). Türkiyedeki Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinin Özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 43-75.

Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. ve diğerleri. (2012a). Trends in Educational Research in Turkey: A Content Analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (1), 455-460.

Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G. ve diğerleri. (2012b). Educational Technology Research Trends in Turkey: A Content Analysis of the 2000-2009 Decade. Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (1), 191-199.

Guo Z. VE Sheffield J. (2008). A Paradigmatic and Methodological Examination of Knowledge Management Research: 2000 to 2004. Decision Support Systems, 44, 673-688.

Gülbahar, Y. ve Alper, A. (2009). Öğretim Teknolojileri Alanında Yapılan Araştırmalar Konusunda Bir İçerik Analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42 (2), 93-111.

Hranstinski, S. ve Keller, C. (2007). An Examination of Research Approaches That Underlie Research on Educational Technology: A Review from 2000 to 2004. Journal of Educational Computing Research, 36 (2), 175-190.

Hsu, T. (2005). Research Methods and Data Analysis Procedures Used by Educational Researchers. International Journal of Research & Method in Education, 28 (2), 109-133.

İncekara, S. (2009). Uluslararası Alanda Coğrafya Eğitimi Araştırmaları ve Türkiye’den Örnekler: Mevcut Durum ve Gelecek Yönler. Doğu Coğrafya Dergisi, 21, 123-136.

Karadağ, E. (2009). Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 75-87.

Kayhan, M. ve Özgün-Koca, S. A. (2004). Matematik Eğitiminde Araştırma Konuları: 2000-2002. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 72-81.

Keselman, H. J., Huberty, C. J., Lix, L. M., Olejnik, S., Cribbie, L. A., Donauhe, B. vd. (1998). Statistical Practices of Educational Researchers: An Analyses of Their ANOVA, MANOVA, and ANCOVA Analyses. Review of Educational Research, 68 (3), 350-386.

Küçükoğlu, A., Taşgın, A., Ozan, C. ve Kaya, H. İ. (2011). Sınıf Öğretmenliği Lisansüstü Eğitim Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Lee, M. H., Wu, Y. T. ve Tsai, C. C. (2009). Research Trends in Science Education from 2003 to 2007: A Content Analysis of Publications in Selected Journals. International Journal of Science Education, 31 (15), 1999-2020.

Orlikowski, W. ve Baroudi, J. J. (1991). Studying Information Technology in Organizations: Research Approaches and Assumptions. Information Systems Research, 2, 1–28.

Saracaloğlu, A. S. ve Dursun, F. (2010). Türkiye’de Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Ayvalık.

Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A. ve Seferoğlu, S. S. (2012, Şubat). Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması. Akademik Bilişim Konferansı, Uşak Üniversitesi, Uşak.

Sözbilir, M. ve Kutu, H. (2008). Development and Current Status of Science Education Research in Turkey. Essays in Education [Special issue], 1-22.

Staton-Spicer, A. Q. ve Wulff, D. H. (1984). Research in Communication and Instruction: Categorization and Synthesis. Communicative Education, 33.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Tarman, B., Güven, C. ve Aktaşlı, İ. (2011). Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Yapilan Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi ve Alana Katkıları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 391-410.

Tavşancıl, E., Çokluk, Ö., Çıtak, G. G., Kezer, F., Yıldırım, Ö. Y., Bilican, S. vd. (2010). Eğitim Bilimleri Enstitülerinde Tamamlanmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2000–2008). Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu. acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/6199/Binder1.pdf. Erişim tarihi: 10 Şubat 2012.

Tsai, C. C. ve Wen, L. M. C. (2005). Research and Trends in Science Education from 1998 to 2002: A Content Analysis of Publication in Selected Journals. International Journal of Science Education, 27, 3-14. Ulutaş, F. ve Ubuz, B. (2008). Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası. İlköğretim Online, 7 (3), 614-626.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2012). An Examination of Articles Published on Preschool Education in Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice, Special Issue, 3227-3241.

Yücedağ, T. ve Erdoğan, A. (2011). 2000-2009 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 825-838.
Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455