HALDUN TANER'İN “SANCHO'NUN SABAH YÜRÜYÜŞÜ” ADLI ÖYKÜSÜNÜ İKİ FARKLI ANLATIM TEKNİĞİ İLE OKUMA DENEMESİ

Gökmen BOZTİLKİ
3.368 1.700

Abstract


Upbringing of skilled literary readers can only be possible by existence of quality literary texts in coursebooks and contextualization of these texts in accordance with contemporary literary theories. The shortstory of Haldun Taner named “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü” is an open text which can provide thereaders with this kind of reading opportunities. In this study, by using two different interpretationmethods, it is intented to give examples of the techniques alienation and carnivalisation that can beused during the reception process of this kind of open texts.

Keywords


Haldun Taner, Sancho’nun Sabah Yürüyüşü, Alienation, Carnivalisation.

Full Text:

PDF


References


Arslan, S. B. (2009). Mıchel Houellebecq ve Metı̇n Kaçan’da Çağdaşçılık Sonrası Yaklaşımların Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesı̇: Kuşatılmış Yaşamlar ve Ağır Roman, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi.

Boztilki, G. (2012). Eğitim Boyutuyla Türk Edebiyatında Fantastik ve Masalsı Öğeler, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi.

Cebeci, O.(2008). Komik Edebi Türler. İstanbul: İthaki.

Dilidüzgün, S. (2003). Çağdaş Çocuk Yazını / Yazın Eğitimine Atılan İlk Adım. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Eagleton, T. (1990). Edebiyat Kuramı (Çev. Esen Tarım), İstanbul: Ayrıntı Yayınevi (Eserin orijinali 1983’te yayımlandı).

Eco, U. (1992). Açık Yapıt (Çev. Yakup Şahan), İstanbul: Kabalcı Yayınevi (Eserin orijinali 1962’de yayımlandı).

Irzık, S. (2001). (İçinde) Karnavaldan Romana: Edebiyat Teorisinden Dil Felsefesine Seçme Yazılar / Mikhail Bakhtin (Çev. Cem Soydemir), İstanbul: Ayrıntı (Eserin Orijinali 1965’te yayımlandı).

İpşioğlu, Z.(2004). Eğitimde Yeni Arayışlar. İstanbul: Adam.

İpşiroğlu, Z.(2001). Çağdaş Türk Yazını. İstanbul: Adam.

İpşiroğlu, Z. (2001). Alımlama Boyutları ve Çeşitlemeleri-Yazın, İstanbul, Papirüs Yayınları.

Kaplan, M. (1997). Hikâye Tahlilleri. İstanbul: Dergâh.

Kavak, Y., Aydın, A., Akbaba Altun S.(2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1998-2007) (Öğretmenin Üniversitede Yetiştirilmesinin Değerlendirilmesi),Ankara: YÖK Yayınları.

Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35 (1-2), 1-14.

Özcan, E.,İnce, B., Boztilki, G. (2011). 4.- 5., 6.-7. ve 8.-10. Sınıf Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitabında Yer Alan Metinlerin Türlerine Yönelik Bir İncelenme. 3. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Bildirileri Kitabı. İzmir, 271 – 281.

Parla, J. (2000). Don Kişot’tan Bugüne Roman. İstanbul: İletişim.

Pekman, Y.(2005). Haldun Taner Tiyatrosunda “Yabancılaştırma”. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi, 7, 16-39.

Polat, T. (1991). Ortaokullarda Türkçe: Türkçe Dersleri I., Türkiye’nin Ders Kitapları: Ortaöğretim Ders Kitaplarına Eleştirel Bir Yaklaşım. İstanbul: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yayınları. Polat, T. (1995). Yazın Metnin Okur İlişkisi Üzerine Düşünceler. İÜ Alman Dili Edebiyatı Dergisi, IX, 1091

Polat, T. (2006). Okur Odaklı Bir Yaklaşımla Yazın Eğitimi. Milli Eğitim Dergisi, 169.

Tepebaşılı, F. (2006). Edebiyat Öğretiminde Waldmann Modeli. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16, 605-617.
Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455