Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for Sakarya University Journal of Education?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

First of all, there must be no information about the authors (etc. name, caption, institution) in the attached files.


In the submission process, authors must check their submissions' suitability according to the criteria in the following list.


 

General Rules

  • Author(s) are responsible for the content of the published articles. Ethical problems that arise after publication are binding for author(s) only. Author(s) accept(s) that publishing rights of the manuscripts belong to SUJE. Submitted manuscript have to be original and it should not be submitted to any other journal while review in progress in SUJE.
  • Authors are obliged to confim the publication is original and has not been published/presented before.
  • For SUJE Journal, the articles should be prepared according to APA 6 Publication Manual publication principles.
  • Articles must be in the version of MS Office 97-2003 or 2007 Word, and with the format A4 (21x29.7 cm).
  • Side margins should be normal margins (margins should be 2.5 cm from four sides). Until the article is accepted, nothing must be written on the side margins.
  • The scripts are written in Times New Roman font, normal style, 12 font size and by using 1.5 row spacing with justified.

 

 

 

 

SUJE Makale Yayın Koşulları

 

 

Başvuru sürecinde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 

Genel Kurallar

 

 

     SUJE  Dergisinde,  yazarların  makaleleri  APA  6 Publication  Manual  yayın  ilkelerine uygun olarak hazırlanmalıdır.

     Makaleler, MS Office 97-2003 veya 2007 Word sürümünde A4 (21x29, 7 cm) sayfa düzeninde olmalıdır.

     Kenar  boşlukları  Normal  (dört  kenardan  da  2.  5  cm)  boşluk  bırakılmış  olmalıdır.

Makale kabul oluncaya kadar kenar boşluklarına hiçbir şey yazılmamalıdır.

     Yazılar, Times New Roman yazı tipinde, normal yazı stilinde, 12 punto ve 1. 5 satır aralığı kullanılarak iki yana yaslı olarak yazılır. Makale 20 sayfayı geçmemelidir.

 

Başlık, Yazar(lar), Özet ve Anahtar Kelimeler

 

 

     Makale başlığı kısa ve açık olmalıdır. Başlık ilk harfleri büyük, 14 punto büyüklüğünde koyu olarak yazılmalı ve ortalanmalıdır. Başlık en çok 15 kelime olmalıdır.

     Yazarların unvan, isim ve soy isimleri başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılarak 12 punto büyüklüğünde ve koyu olarak yazılmalıdır. Yazarların unvanı ilk harfleri büyük olarak, ismi ilk harfi büyük diğerleri küçük harf, soy ismi tamamen büyük harf olmak üzere ve ortalanmış olarak verilmelidir. Yazarların soy isminin sonuna özel bir im (*) eklenmelidir. Bu imle, yazarların görev yaptığı kurum ve e-posta adresi birinci sayfanın altına dipnot olarak ifade edilmelidir.

     Yazar isimlerinden sonra bir satır boşluk bırakılarak satır başı yapılmadan 10 punto

büyüklüğünde  “Öz”  başlığı  yazılır.  Başlığı  takip  eden  satıra  150  ile  200  kelime arasında makalenin önemli noktalarını belirten özeti yazılır.

     Özetten  sonra  bir  satır  boşluk  bırakılarak  “Anahtar  Kelimeler”  başlığı  yazılır  ve devamında virgülle ayrılmış en az 3 en fazla 5 tane olmak üzere anahtar kelime yazılır. Makale Türkçe yazılmış ise Türkçe özet ve anahtar kelimelerin İngilizceye çevrilmiş hali “Abstract” ve “Keywords” olarak yazılır.

     Makalenin sonunda 800-1000 kelimelik (yaklaşık bir sayfa) genişletilmiş İngilizce özet (Extended Summary) bulunmalıdır.

 

 

Bölümler ve Alt Bölümler

 

 

     Makale,   Giriş   (Introduction),   Yöntem   (Method),   Bulgular   (Results),   Tartışma (Discussion), Sonuç (Conclusion), Kaynakça (References) başlıklarından  oluşmalıdır. (Anket veya nicel araştırma yöntemleriyla  yazılanlar böyle olsun. Peki nitel, mesela eğitim tarihi ile ilgilibir makale böyle nasıl yazılacak?)

     Bütün bölümler ve alt bölümler numaralandırılmalıdır. Birinci düzey başlıklar “1, 2, 3,

4”, ikinci düzey başlıklar, “1. 1, 1. 2, 1. 3, 1. 4” ve üçüncü düzey başlıklar, “1. 1. 1, 1. 1.

2,  1.  1.  3,  1.  1.  4”  şeklinde  yazılır.  Makalede  dördüncü  ve  daha  alt  düzeylerdeki başlıklara yer verilmemelidir.

     Türkçe  makalelerin  yazımında,  özel  durumlar  dışında,  TDK  Yazım  Kılavuzu  esas alınmalıdır.


 

Tablo ve Şekiller

 

 

     Tablo ve şekiller, kurallara uygun biçimde hazırlanmalı ve metin içine yerleştirilmelidir.

     Tablo ve şekil numaraları 1’den başlayarak sırayla verilmeli (örneğin; Tablo 1, Tablo

2), (Şekil 1, Şekil 2 vb. ) ve başlıkları yazılmalıdır.

    Tablo yazısı ve başlığı tablonun üstünde yer almalıdır. Tablo yazısı yazılıp, numarası verildikten  sonra nokta  konulur  ve bir karakterlik  boşluk  bırakıldıktan  sonra yanına devam  edecek  şekilde  ilk  harfleri  büyük  diğer  harfleri  küçük  olarak  tablonun  ismi yazılır.

     Tablolarda  dikey  çizgiler  olmamalı  ve sadece  üç yatay  çizgi  kullanılmalıdır.  Başlık

satırının alt ve üst çizgileri ile tablonun son satırının alt çizgisinde kenarlık kullanılır. Bir bütün olarak tablo da sayfada yatay olarak ortalanır.

     Şekil yazısı, şekillerin numaraları ve isimleri, şekillerin altında yer alır. Şekil yazılıp,

numarası verildikten sonra nokta konulur ve bir karakterlik boşluk bırakıldıktan sonra yanına devam edecek şekilde ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük olarak şekil ismi yazılır.

     Tablo ve şekil metinle aynı puntoda yazılır. Tablo adı ya da şekil adı ile tablo ya da

şekil arasında satır aralığı bırakılmaz. Tablo ve Şekil adları ortalanır. Tablo ve şekilden önce bir satır aralığı boşluk bırakılır. Tablo ve şekiller belirtilen yazım alanlarının dışına taşmamalıdır. Metin içinde ilgili tablo ve şekillere atıfta bulunulmalıdır.

 

Kaynakça

 

 

     Metin içinde kaynak gösterilirken, başka eserlerden yapılan alıntılar kaynakça ayracı “(

)” ile gösterilir. Bu bağlaç içinde yazarın soyadı, eserin yayım tarihi mutlaka belirtilir. Doğrudan alıntı ve aktarmalarda sayfa numarası da eklenir.

    Metin içinde kaynak cümlenin başında yazarın soy ismi Horzum’un (1792) şeklinde, cümle içinde veriliyorsa Horzum (1792) şeklinde, cümlenin sonunda verilecekse (Horzum, 1792) şeklinde belirtilmelidir.

     Aynı yazara ait aynı yıl içinde yayınlanmış kaynaklar, Güleç (1981a), Güleç (1981b)

şeklinde belirtilmelidir.

    Kaynaklarda yazar sayısı iki ise cümle içinde Horzum ve Güleç (1687) şeklinde, cümle sonunda ise (Horzum ve Güleç, 1687) şeklinde verilir.

    Üç  dört  ya  da  beş  yazarlı  çalışmalarda  metin  içinde  kaynağın  ilk  verildiği  yerde yazarların  tümünün  soyadı  ve  yayın  tarihi  verilirken  (Horzum,  Güleç  ve  Bayrakçı,

2011), kaynağın daha sonraki gösterimlerinde birinci yazarın soyadı verilerek diğer yazarların soyadı verilmeden “ve diğerleri” ifadesi kullanılarak tarih verilir (Horzum ve diğerleri, 2011).

    Altı ya da daha fazla yazarlı çalışmalarda  metin içinde kaynağın ilk verildiği yerde birinci yazarın soyadı verilerek diğer yazarların soyadı verilmeden sadece “ve diğerleri” ifadesi kullanılarak tarih verilir (Horzum ve diğerleri, 2011).

    Aynı  parantez  içinde  birden  fazla  çalışmaya  atıfta  bulunulurken  bu  çalışmalar  aynı yazara ait ise bu çalışmalar yayın yılına göre sıralanarak yazılır. Basımda olan çalışma varsa bu çalışma en sonda yer alır. Tek bir parantez içinde yazarın sadece soyadı verilir daha sonra yayınlarının basım yılları virgülle ayrılarak en eski çalışmasından başlayarak en yeniye doğru sıralanır (Yakışan, 1998, 1999, 2010, basımda).

    Aynı parantez içinde birden fazla çalışmaya atıfta bulunulurken  bu çalışmalar farklı yazarların ise bu çalışmalar aynı parantez içinde yazarların soyadları alfabetik sıraya dizilecek şekilde sıralanır. Önce yazarların soyadı yazılır virgül konur ve sonra yayın yılı yazılarak noktalı virgül ile bir sonraki yazarın çalışmasına geçilecek şekilde devam


Sakarya University Journal of Education             

 

 

 

edilir (Appleton, 1984; Brennan ve Lockwood, 1980; Chang, 1996; Irwin, 2007; Jaeger,

1988).

     Metin içinde gösterilen bütün kaynaklar, Kaynakça listesinde yer almalıdır. Makalenin sonunda yer alan Kaynakça bölümü için kaynak göstermede alfabetik olarak ve aynı yazar için kronolojik olarak yazılmalıdır.

 

Geniş Özet

 

     Türkçe yazılan makalelerde Kaynakça kısmından sonra İngilizce, 800-1000 sözcükten oluşan bir geniş özet bulunmalıdır.

     Geniş  özet,  12  punto  büyüklüğünde,  "Times  New  Roman"  karakteri  kullanılarak

hazırlanmış olmalıdır. Geniş özet alt başlıklar içermemelidir. Kaynakçada Eser Yazım Örnekleri

Süreli Yayın Örnekleri

 

Dergide Yayınlanan Tek Yazarlı Makale

 

Clauser,  B.  E.  (2000).  Recurrent  Issues  and  Recent  Advances  in  Scoring  Performance

Assessment. Applied Psychological Measurement, 24, 310-324.

 

Dergide Yayınlanan Üç ya da Dört Yazarlı Makale

 

Klein, S. P. , Stecher, B. M. , Shavelson, R. J. , McCaffrey, D. , Ormseth, T. ve Bell, R. M. (1998). Analytic versus Holistic Scoring of Science Performance Tasks. Applied Measurement in Education, 11, 121-137.

 

Dergide Yayınlanan Altı Yazarlı Makale

 

Kahraman, R. C. , Borman, C. , Hanımgil, M. , Özler, H. , Perçin, D. ve Sergen, L. (1993).

Kroner Kalp Rahatsızlığının Belirlenmesinde Rol Oynayan Faktörler. Sağlık Psikolojisi,

12 (2), 301-307.

 

Dergide Yayınlanan Yedi ve Daha Çok Yazarlı Makale

 

Altıdan   fazla   yazarlı   makalelerde   beşinci   yazarın   adının   ardından   virgül   ve   üç   nokta konulduktan sonra son yazarın adı yazılır.

 

Elektronik Dergide Yayımlanan Makale

 

DOI numarası varsa

 

Akgün, Ö. E. , Deryakulu, D. (2007). Düzeltici Metin ve Tahmin-Gözlem-Açıklama Stratejilerinin Öğrencilerin Bilişsel Çelişki Düzeyleri ve Kavramsal Değişimleri Üzerindeki Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40 (1), 17-

40. DOI: 10. 1501/Egifak_0000000148

 

DOI numarası yoksa

 

 

Akgün, Ö. E. , Deryakulu, D. (2007). Düzeltici Metin ve Tahmin-Gözlem-Açıklama Stratejilerinin Öğrencilerin Bilişsel Çelişki Düzeyleri Ve Kavramsal Değişimleri Üzerindeki Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40 (1), 17-

40. http://dergiler.ankara. edu. tr/dergiler/40/152/1102. pdf adresinden erişildi.

 

Kitap Örnekleri

 

Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. Ankara: ÖSYM.


 

Kurumun Yazarı ve Yayımcısı Olduğu Kitaplar

 

Devlet  Planlama  Teşkilatı.  (2005).  Ekonomik  ve  Sosyal  Göstergeler  (1950-2004).  Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.

 

Çeviri Kitap

 

Freire, P. (1991). Ezilenlerin Pedagojisi. (Çev. D. Hattatoğlu ve E. Özbek). İstanbul: Ayrıntı

Yayınevi. (Eserin orijinali 1982’de yayımlandı).

 

Bir Sempozyumda Sunulan Yayımlanmış Bir Çalışma

 

Burada  diğer  gösterimlerden  farklı  olarak  çalışmanın  adı  normal  harflerle,  sunumun  hangi

sempozyum ya da konferansta yapıldığı ise italik harflerle yazılır.

 

Güler, N. (13-15 Eylül 2006). Tek Biçimli ve Tek Biçimli Olmayan Ayrıcalıklı İşlem Gösteren (DIF)  Test  Maddelerini  Aynı  Anda  Ortaya  Çıkaran  Lojistik  Regresyon,  Mantel- Haenszel ve Breslow-Day Çalışmalarının Deneysel Araştırması. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitapçığı. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Muğla.

 

Doktora ya da Yüksek Lisans Tezleri

 

Alharby,  E. R. (2006).  A Comparison  Between  Two Scoring  Methods,  Holistic  vs. Analytic Using Two Measurement  Models, The Generalizability  Theory and The Many Facet Rasch Measurement Within The Context of Performance Asssessment. Unpublished doctoral dissertation. The Pennsylvania State University.

 

İnternet Ortamından (Web Sayfalarından) Elde Edilen Bilgiler: Yazarı ve Yayımlandığı Dergisi Belli Olan Çalışma

Field, A. (2005, 10 Aralık). Factor Analysis Using SPSS. http://www. sussex. ac. uk/Users/andyf/factor. pdf adresinden erişilmiştir.

 

Beach, D. (2003, December). A Problem of Validity in Education Research. Qualitative Inquiry, Vol. 9, 859-873. Web: http://www.  qix. sagebub. com/cgi/reprint/9/6/859  adresinden erişilmiştir.

 

Yazarı Belli Olmayan Ancak Yayımlandığı Dergi Belli Olan Çalışma

 

From Character to Personality. (1999, December). APA Monitof, 30 (11). Web: http://www. apa. org/journals/ab1. html adresinden erişilmiştir.


 

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  1. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  2. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 


Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455